2

جمعه
آبان

تحصیـل در حـوزه های علمیه خواهران

حوزه های علمیه خواهران در یک نگاه

طلبه ها

57,000+

مدارس

500+

رشته ها

17

فارغ التحصیلان

54,000+