معرفي مرکز مديريت حوزه هاي علميه خواهران

معرفي مرکز مديريت حوزه هاي علميه خواهران

شناسه نوشته : 8160

1392/06/20

تعداد بازدید : 48023

پس از پیروزی شکوهمند و پربرکت انقلاب اسلامی با تدبیر هوشمندانه امام راحل (ره) زمینه تعلیم و تربیت بانوان به عنوان قشری تأثیرگذار، در حوزه های علمیه فراهم شد و هم اکنون مرکز مدیریت حوزه های علیمه خواهران تحت اشراف و نظارت شورای سیاستگذاری حوره های علمیه خواهران، در راستای تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری (دام ظله ) با راهبرد اصلی گسترش و فراگیر نمودن آموزش علوم اسلامی و حوزوی، امکان تحصیل خواهران خداجوی میهن اسلامی مان را در صدها واحد آموزشی – تربیتی حوزوی در سراسر کشور فراهم نموده است.
بعد فوز المجيدة والمباركة للثورة الإسلامية ومع الإختراع بذكاء الإمام الخميني، وقدمت سياق التعليم والتدريب للمرأة بوصفها الطبقة الفعالة في الحوزة العلمیة. والآن إدارة مركز الحوزات العلمية للأخوات تحت النظارة والإشراف على مجلس السياسات للحوزة العلمیة للأخوات، لتحقيق مبادئ توجيهية من الزعیم الأعلى والاستراتيجية الرئيسية من التمديد والشاملة لتدريس العلوم الإسلامية والحوزویة، من الممكن دراسة للأخوات في الوطن الإسلامي الحنيف في مئات المدارس التعليمية - التربوية في جميع أنحاء البلاد.
After glorious Victory and blessed of Islamic Revolution and with Contrivance intelligently of Imam Khomeini, was provided context of education and training of women as effective stratum in the seminary. And now the center management of seminaries for Sisters under the supervision and Supervisory of the policy making council of seminary for sisters, to realize of guidelines of the Supreme Leader and the main strategy of extension and inclusive of learning Islamic Science and the seminary, possible to study for Sisters in our Islamic homeland in hundreds of educational - educative seminary across the country provided.

وظایف اساسی مدیریت حوزه های علمیه خواهران
1.    طراحی، استقرار و بهسازی مستمر نظام جامع علمی – تربیتی حوزه های علمیه خواهران متناسب با نیازها و توانمندی های بانوان، مبتنی برآموزه ها و معارف اسلامی و بهره مند از اصول اساسی و ارزشی حوزه های علمیه؛
2.    باز تولید علوم رایج حوزه های علمیه و تولید علوم کاربردی میان رشته ای، متناسب با شرایط، موقعیت و نیاز جامعه بانوان، با بهره گیری از علوم اسلامی وانسانی؛
3.    تثبیت جایگاه حوزه های علمیه خواهران به عنوان نظام علمی – تربیتی مستقل و مرجع در مسائل علمی، فرهنگی، تربیتی و دینی جامعه بانوان در سطح ملی و بین المللی؛
4.    تربیت دانش آموختگان مومن، متعهد، کارآمد و توانمند در رفع نیازهای دینی جوامع، نظام اسلامی و حوزه های علمیه؛
5.    تبلیغ، ترویج و تعمیق ارزش ها و معارف اسلامی به ویژه مسائل زن و خانواده و کودک و نوجوان در مجامع علمی و جوامع دینی؛
6.    تحقیق، بررسی و استنباط احکام فقهی و آموزه های اسلامی بالاخص مسائل اختصاصی زن و خانواده؛
7.    نظریه پردازی و تولید علم انسانی با تأکید ویژه بر حکل مسائل فکری، معرفتی و رفتاری زنان و خانواده مبتنی بر اسلام و معارف اهل بیت علیهم السلام ؛
8.    پشتیبانی علمی و فرهنگی از تحکیم، ارتقاء  و گسترش نظام اسلامی؛
9.    تربیت، سازماندهی و پشتیبانی از دانش آموختگان جهت مواجه مؤثر در برابر شبهات، بدعت ها، خرافات، اندیشه های التقاطی و تهاجمات گوناگون فرهنگی؛
10.    ایجاد ارتباط مؤثر و تعامل سازنده با مجامع و نهادهای علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی؛
11.    ساماندهی و استفاده بهینه از توانمندی های دانش آموختگان با حمایت از آنان در ایجاد و توسعه مؤسسات علمی – فرهنگی، انجمن های علمی و تشکل های مردم نهاد اجتماعی – فرهنگی؛

Basic functions of Management Center of seminaries for Sisters
1.    Design, establishment and continuous improvement system a scientific - Educational comprehensive of seminaries of Sisters commensurate with the needs and Capabilities of women, based on doctrines and Islamic Sciences and enjoying of the basic principles and value of Seminaries;
2.    Reproduces of current Sciences and seminaries and production of applied Sciences, Interdisciplinary, appropriate to the circumstances, position and the need of society of women, benefiting from Islamic Sciences and Humanities;
3.    Consolidation of position of Seminary for Sisters as independent scientific - Educational System and reference in scientific , cultural, education and religion matters in women society in national and international level;
4.    Training of faithful graduates , committed, efficient and empower in religious needs of communities, Islamic system and seminaries;
5.    Propaganda, promotion and Deepening the values and Islamic Studies especially women and family issues and child and adolescents in scientific Societies and religious communities;
6.    Research, survey and deducation of classical fiqh rulings and Islamic teachings specialty dedicated to women and family issues;
7.    Theorizing and production of Humanities with special emphasis on solution of intellectual problems, epistemic and behavioral of Women and Families based on Islam and  teachings of Ahl Al-Bayt;
8.    Scientific and cultural support to strengthen, promote and develop of Islamic system;
9.    Training, organizing and supporting from graduates for to deal effectively against doubts, innovation, superstitions, eclectically thoughts and diverse cultural invasions;
10.    Creation of effective communication and constructive interaction with the assemblies and scientific , cultural, social and political institutions;
11.    Ordering and optimal use from the capabilities of graduates by the support of them in creating and development of scientific - cultural institutions and scientific association and formations of people and Social  - cultural institutions;

الوظائف الأساسية لمركز إدارة الحوزات العلمية للاخوات
1.    التصميم، والإنشاء ونظام التحسين المستمر العلمية - التربوية شاملة من الحوزات العلمية للاخوات يتناسب مع احتياجات وقدرات المرأة، على أساس المذاهب والعلوم الإسلامية والاستفادة من المبادئ الأساسية  و القیمة للحوزات العلمیة؛
2.    يستنسخ من العلوم الحالیة فی الحوزات العلمیة وإنتاج العلوم التطبيقية متعددة التخصصات، ملائمة للظروف، والموقف وحاجة المجتمع للمرأة، والاستفادة من العلوم الإسلامية والعلوم الإنسانية؛
3.    تعزيز موقف نظام العلمی و التربویی المستقلة للحوزات العلمیة للاخوات و مرجعیتها في المسائل العلمية والثقافية والتعليم والدين في المجتمع المرأة في المستوى الوطني والدولي؛
4.    تدريب الخريجين المؤمنين، الملتزمین وفعالیین ولتمكين في الاحتياجات الدينية للمجتمعات، النظام الإسلامي والحوزات العلمية؛
5.    الدعاية والترويج وتعميق القيم والدراسات الإسلامية وخاصة قضايا المرأة والأسرة والطفل والمراهقين في المجتمعات العلمية والطوائف الدينية؛
6.    البحث و التحقیق فی استنباط الأحكام الفقهية والتعاليم الإسلامية خاصة قضايا المرأة والأسرة؛
7.    التنظير وإنتاج العلوم الإنسانية مع التركيز بشكل خاص على حل المشاكل الفكرية والمعرفية والسلوكية للنساء والعائلات على أساس الإسلام وتعاليم أهل البيت علیهم السلام؛
8.      الدعم العلمي والثقافي لتعزيز وتشجيع وتطوير نظام الإسلامي؛
9.    والتدريب، والتنظيم والدعم من الخريجين للتعامل الفعالية ضد الشكوك والابتكار والخرافات والأفكار بشكل إنتقائي والاجتياحات الثقافية المتنوعة؛
10.    خلق التواصل الفعال والتفاعل البناء مع الجمعيات والمؤسسات العلمية والثقافية والاجتماعية والسياسية؛
11.    الطلب والاستخدام الأمثل من قدرات الخريجين من خلال دعم لهم في الخلق وتنمية المؤسسات العلمية - الثقافية والجمعيات العلمية وتشكيلات من الناس و المؤسسات لاجتماعية - الثقافية؛


مقام معظم رهبری
پدیده خواهران طلبه، خیلی پدیده عظیم ومبارکی است حضور ودانشمندان اسلامی زن در عرصه های مختلف اثرات بسیار عظیمی  را در دنیا می گذارد، برای انقلاب آبروست.
القائد الأعلى
ظاهرة الأخوات الحوزویة هی الظاهرة الكبيرة جدا والميمونة. و حضور العالمات في مختلف المجالات نافذة جدا في العالم وهي هيبة للثورة.
Supreme Leader
 Phenomenon of seminarian sisters is very great phenomenon and auspicious. The presence of scientists women in various fields, takes very large effects in the world and it is a prestige  for the revolution.


دفتر روابط عمومی و امور بین الملل
مقدمه
مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، در راستای برقراری ارتباطات درون سازمان و برون سازمانی، داخلی و بین الملل با اشخاص حقیقی و حقوقی، انجام این وظیفه خطیر را به دفتر روابط عمومی و امور بین الملل محول نموده است.
این دفتر از سه اداره (اطلاع رسانی)، (ارتباطات سازمانی) و (مجامع و مراسم) تشکیل شده است. شایان ذکر است مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل، به طور مستقل و زیر نظر مدیر محترم مرکز فعالیت می‌کند.

Office of Public Relations and International Affairs
Introduction
Management Center of seminaries for Sisters, in order to establish the communications of within the organization and outside the organization, internal and international with real persons and legal persons, assigned performing of this momentous duty to office of public relations and international affairs.
This office has been formed from three offices (Informational), (organizational communication) and (Assemblies and Ceremonies). It is worth noting, the management of Public Relations and International Affairs works independently under the supervision of dear Manager of the center.

مكتب العلاقات العامة والشؤون الدولية
المقدمة
مركز إدارة الحوزات العلمية للاخوات، من أجل تأسيس الاتصالات من داخل المنظمة وخارج المنظمة، الداخلية والدولية مع الأشخاص الحقيقيين والأشخاص الاعتباريين، تعين أداء هذا الواجب الهام لمكتب العلاقات العامة والشؤون الدولية.
وقد تم تشكيل هذا المكتب من ثلاثة مكاتب (إخبارية)، (الاتصال التنظيمي) و (الجمعيات واحتفالات). ومن الجدير بالذكر أن إدارة العلاقات العامة والشؤون الدولية تعمل بشكل مستقل تحت إشراف المدير العزیز للمركز.
اهم وظایف
1.    زمینه سازی ارتباط با شخصیت های حوزوی و غیر حوزوی و مراکز سازمان ها و نهادهای همسو و ایجاد تعاملات دو سویه به منظور معرفی اهداف مأموریت ها و ارائه خدمات مرکز؛
2.    زمینه سازی، برگزاری، حضور و مشارکت در اجلاس ها، گردهمایی ها، جشنواره ها، نمایشگاه ها و نشست های تخصصی و عمومی؛
3.    افکارسنجی عمومی و رصد اخبار منتشره در رسانه ها در مورد حوزه های علمیه خواهران؛
4.    معرفی فعالیت ها و اعلام مواضع مرکز در مناسبت های مذهبی و ملی در قالب اطلاعیه، بیانیه، و تعامل با رسانه ها؛
5.    تهیه و تدوین اخبار و گزارش های خبری و ساماندهی امور مربوط به رابطین خبری واحدهای حوزوی و بررسی نظرات و مطالب منتشره نسبت به حوزهای علمیه خواهران، ارزیابی و پاسخ گویی به آنها و اطلاع رسانی به مسئولین مربوطه؛
6.    برگزاری مراسمات ملی، مذهبی در طول سال؛
7.    مدیریت امور مربوط به ارتباطات و فعالیت های بین المللی مرکز؛

 
 
The most important duties

1.    Preparation relationship with Seminary and non- Seminary characters and centers of organizations and institutions with one direction and creating mutual interactions in order to Introduction of goals of missions and to provide Services of the center;
2.    Preparations, holding, attendance and participation in meetings, gatherings, festivals, exhibitions and specialized and general meetings؛
3.    A public opinion poll and monitoring the published news in the media about the seminaries of Sisters؛
4.    4. Introduction of activities and announce of positions of the center in national and religious occasions in the form of the announcement, statement and interaction with the media؛
5.    5. Preparation and compile of news and news reports and ordering of affairs related to connectives seminary units and review of comments and published subjects about Seminary of Sisters, and assessment and accountability to them and informing to the relevant responsibles؛
6.    Holding of National, religious ceremonies throughout the year؛
7.    Management of affair relating to communications and international activities of the center؛

 

اهم الواجبات
1.    العلاقة مع إعداد الشخصيات والمراكز الحوزویة وغير الحوزویة من المنظمات والمؤسسات مع اتجاه واحد وخلق التفاعل المتبادل من أجل مقدمة من أهداف البعثات وتقديم خدمات المركز؛
2.    الاستعدادات، العقد والحضور والمشاركة في الاجتماعات والتجمعات والمهرجانات والمعارض والاجتماعات المتخصصة والعامة؛
3.    استطلاع للرأي العام ورصد الخبر المنشور في وسائل الإعلام حول الحوزات العلمیة للأخوات؛
4.    مقدمة من الأنشطة وإعلان المواقف من المركز في المناسبات الوطنية والدينية في شكل إعلان، بيان والتفاعل مع وسائل الإعلام؛
5.    إعداد وترجمة الأخبار والتقارير الاخبارية وتنظيم الشؤون المتعلقة لرابطی وحدات الحوزة العلمیة واستعراض الآراء والمنشورة الموضوعات عن المدرسة من الأخوات، والتقييم والمساءلة لهم وإبلاغ إلى المسئولین المعنيین؛
6.    عقد الاحتفالات الدينية والوطنية طوال العام؛
7.    إدارة الشؤون  المتعلقة بالاتصالات والأنشطة الدولية للمركز؛

اهم فعالیت ها
1.    بیش از صدها مورد ارتباط با دفاتر مراجع عظام تقلید، نهادهای حوزوی – دانشگاهی – دولتی و ... ؛
2.    تشکیل بانک اطلاعات مکتوب و دیجیتال، ارتباطات و علوم وابسته؛
3.    برگزاری مسابقات دینی – فرهنگی – اجتماعی و ارتقاء سطح کیفی و معرفتی کارکنان مرکز؛
4.    برگزاری همایش ها و نمایشگاه ها متعدد داخلی و خارج از مرکز و همکاری با سایر نهاد ها در این خصوص؛
5.    تولید و انتشار هزاران گزارش – خبر و بیانیه در خصوص فعالیتهای مرکز در رسانه ها و انتشار ده ها عنوان از نشریه الکترونیکی نمای حوزه؛
6.    مشارکت فعال در تأسیس شورای روابط عمومی مراکز حوزوی؛
7.    راه اندازی روابط عمومی در مراکز استانی؛
8.    برگزاری جشنواره کشوری برترینهای حوزه های علمیه خواهران ؛
9.    تهیه و تدوین کتاب (شناسان) مرکز؛
10.    همکاری مجدانه با معاونت های مرکز در زمینه برنامه های تبلیغی و اجرایی مانند تبلیغات پذیرش؛

The most important activities
1.    Over hundreds of contacts with offices of Grand Ayatollahs, seminary - universities - governmental institutions and ... ;
2.    Formation of written and digital Information Bank, communications and related sciences;
3.    Holding the religious - cultural and social competitions and promotion of quality level and cognitive for the center staffs;
4.    4. Holding conferences and numerous exhibitions inside and outside the center and collaboration with other institutions in this regard;
5.    Production and publishing of thousands of reports - news and announcements about the Centre's activities in the Media and publishing ten titles of electronic magazine Namaye Hozeh “Facing of Seminary”;
6.    Active participation in establishment of council of Public Relations of Seminary Centers;
7.    Launch of Public Relations In provincial centers;
8.    Holding the national festival of the bests in Sisters seminaries;
9.    Preparation and writing a book identifier (Shenasan) at the center;
10.    Seriously cooperation with the deputies of the center in the field of propaganda and executive programs such as propaganda of admission;

أهم الأنشطة
1.    ما يزيد على مئات من الاتصالات مع مكاتب الآيات العظام ، المؤسسات الحوزویة - الجامعیة - الحكومية و... ؛
2.    تشكيل قاعدة البیانات المكتوبة والرقمية، والاتصالات والعلوم ذات الصلة؛
3.    عقد المسابقات الدينية والثقافية والاجتماعية وتعزيز مستوى الجودة والمعرفتي لموظفي المركز؛
4.    . عقد المؤتمرات والعديد من المعارض داخل المركز وخارجه والتعاون مع المؤسسات الأخرى في هذا الصدد؛
5.    الإنتاج و نشر الآلاف من التقارير - الأخبار والإعلانات عن أنشطة المركز في وسائل الإعلام وعشرة العناوین من المجلة الالكترونية نمای حوزه "مواجهة الحوزة العلمیة"؛
6.    المشاركة الفعالة في إنشاء مجلس العلاقات العامة لمراكز الحوزویة؛
7.    إطلاق العلاقات العامة في مراكز المحافظات؛
8.    عقد المهرجان الوطني للأفضل في المدارس الأخوات؛
9.    الإعداد و کتابة کتاب معرف (شناسان) فی المرکز؛
10.    التعاون بجدية مع نواب من المركز في مجال الدعاية والبرامج التنفيذية مثل الدعاية للقبول؛

امور پیش رو
1.    زمینه سازی جهت برگزاری نمایشگاه های گوناگون فصلی و دائمی مرکز؛
2.    تهیه و تولید سامانه تخصصی ارتباطات؛
3.    گسترش هدفمند حضور رسانه ای؛
4.    توسعه کمی و کیفی روابط عمومی در مراکز استانی؛
5.    توسعه حضور مرکز در عرصه های بین المللی؛

Ahead affairs
1.    Preparing for holding variety of seasonal and permanent exhibition by the center;
2.    Preparation and production of Specialized Systems of Communication;
3.    Targeted expansion of media presence;
4.    4. Qualitative and quantitative of public relations in Provincial centers;
5.    5. Development of presence of center in the international arena;
الشؤون المقبلة
1.    التحضير لعقد المجموعة المتنوعة من المعارض الموسمية والدائمة من قبل المركز؛
2.    إعداد وإنتاج الأنظمة المتخصصة من الاتصالات؛
3.    التنمیة المستهدفة للأنشطة الإعلامية؛
4.    التوسع النوعي والكمي للعلاقات العامة في مراكز المحافظات؛
5.    تطوير حضور المركز في الساحة الدولية؛

دفتر برنامه ریزی و نظارت
دفتر برنامه ریزی و نظارت با هدف ساماندهی و راهبردی امور سازماندهی و اداری و اجرایی مرکز و واحدهای حوزوی تابعه متشکل از سه مدیریت "برنامه و بودجه"، "آمار و اطلاعات" و "نظارت و ارزیابی"، وظیفه نظارت و تنظیم طرح ها و ضوابط ساماندهی و اداری مالی، اصلاح و بهبود تشکیلات و روش ها، تهیه و تنظیم بودجه سالانه، آمار و گزارش های مختلف جهت ارائه به شورای سیاستگذاری و دیگر مراکز متقاضی ذی صلاح و نظارت بر عملکرد معاونت ها و دفاتر مرکز و واحدهای حوزوی تابعه و رسیدگی به گزارش ها و شکایات را برعهده دارد.
مکتب التخطیط و الاشراف
مكتب التخطيط والإشراف مع الغرض من التنظيم والاستراتيجي لشؤون التنظيم والإدارية والتنفيذية للمرکز و الوحدات الحوزویة التابعة المتشکل من ثلاث إدارات "البرمجة والميزانية"، "الإحصاءات والمعلومات" و "الإشراف والتقييم"، هو المسؤول من واجب الإشراف والتنظیم التصاميم وشروط التنظيم و الاداریة المالية، وتصحيح وتحسين التنظيم والأساليب، إعداد وتقديم الميزانية السنوية، الاحصاءات التقارير المختلفة لتقدیمها إلى مجلس وضع السياسات وغيرها من مراكز المتقدمين المؤهلين والإشراف على الأداء من النواب ومكاتب المراكز والوحدات التابعة الحوزویة  والتحقيق في التقارير والشكاوى.
Office of Planning and Supervision
Office of Planning and Supervision with purpose of ordering and strategic of organizing  and administrative Affairs and executive of center and seminarian units affiliated consists of three managements "Programming and Budget", "statistics and information" and "supervision and assessment", is responsible of duty of supervision and adjustment designs and terms of ordering and administrative Finance, correction and improve the organization and methods, preparing and filing of the annual budget, various reports and statistics to provide to the policy making council and other centers  of qualified applicants and Supervision on performance of deputies and offices of centers and seminarian units affiliated and investigating to reports and complaints.
اهم وظایف
1.    تهیه و تنظیم اسناد کلان (بالادستی)، قوانین، مقررات و آیین نامه های اساسی مرکز با تعامل سایر معاونت ها و دفاتر؛
2.    تنظیم و تدوین اهداف کلان راهبردی و تشکیلات و روشهای سازمانی؛
3.    پیگیری و اقدامات مؤثر در تأمین و جذب منابع مالی، تهیه و تنظیم بودجه سالانه مرکز و نظارت و کنترل اعتبارات در مرکز و واحدهای حوزوی تابعه.
4.    طراحی، تأمین، نگهداری و ساماندهی بانک جامع اطلاعات و آمار مرکز و واحدهای حوزوی و ارائه آمار و اطلاعات لازم به مراکز و نهادهای درخواست کننده در چارچوب ضوابط؛
5.    دبیری جلسات شورای اداری و کارگروه های مربوطه و پیگیری اجرای مصوبات آنها؛
6.    تهیه و تدوین گزارش عملکرد مرکز و ارائه آن به شورای سیاستگذاری و سایر مراجعه ذی صلاح؛
7.    نظارت بر جذب و گزینش نیروی انسانی، ارزیابی عملکرد معاونت ها، دفاتر مرکز واحدهای حوزوی تابعه و رسیدگی و پیگیری شاکایات و گزارش های واصله؛


The most important duties
1.    Preparation and adjustment of major documents (Upstream), laws, requirements and fundamental regulations of the center with the interaction with other deputies and offices;
2.    Adjustment and compile of major strategic objectives and formations and organizational methods;
3.    checking and effective measures in preparation and absorption financial resources, preparation and adjustment of the annual budget of Center and supervision and credit control in the center and seminarian affiliate units;
4.    Design, supply, keeping and ordering of comprehensive Information Bank and stats of the center and seminarian units and stats and information necessary to the centers and the applicant institutions in the framework of the criteria;
5.    4. Secretaryship  of meetings of Administrative Council and respective working groups and tracking of enforcement of Their approvals;
6.    Preparation and compile of report of performance of the center and offering that to the policy making council and other competent authorities;
7.    6. Supervision on the absorption and selection of manpower, assessment of performance of deputies, offices of the center of regional units affiliated and handling and Tracking of complaints and received reports;

اهم الواجبات
1.    الإعداد وتعديل الوثائق الرئيسية (المنبع)، والقوانين والمتطلبات واللوائح الأساسية للمركز مع التفاعل مع نواب والمكاتب الأخرى؛
2.    التعديل وتجميع الأهداف الاستراتيجية الرئيسية والتشكيلات وطرق التنظيمية؛
3.    الفحص واتخاذ التدابير الفعالة في إعداد الموارد المالية والامتصاص، والإعداد وتعديل الموازنة السنوية للمركز والإشراف والتحكم في الائتمان والوحدات الحوزویة التابعة لها؛
4.    التصميم والتوريد والحفظ وتنظيم بنك المعلومات والإحصائيات من المرکز و الوحدات الحوزویة، والإحصائيات والمعلومات اللازمة للمراكز والمؤسسات مقدمة الطلب في إطار معايير شاملة؛
5.    السكرتارية لاجتماعات مجلس الإدارة ومجموعات العمل المعنية وتتبع تنفيذ الموافقات الخاصة بهم؛
6.    الاعداد والتحویل للتقرير أداء المركز وتقديم ذلك للمجلس وضع السياسات والسلطات المختصة الأخرى؛
7.    الإشراف على الاستيعاب واختيار القوى العاملة، تقييم أداء النواب، ومكاتب للمركز من الوحدات الإقليمية التابعة لها والتعامل معها وتتبع من الشكاوى والتقارير الواردة؛

اهم فعالیت ها
1.    مکانیزه نمودن آمار و اطلاعات مدارس با برنامه نرم افزاری "سنا" (1382) ؛
2.    تهیه و ارائه گزارش عملکرد 7 ساله مرکز (1383)؛
3.    ارزیابی عملکرد مرکز از نگاه مسئولان واحدهای آموزشی (1384)؛
4.    تهیه و ارائه گزارش 10 ساله عملکرد مرکز (1387)؛
5.    برپایی نمایشگاه "ده سال توفیق خدمت" محضر مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) (1387)؛
6.    مکانیزه نمودن آمار و اطلاعات مرکز و واحدهای تابعه حوزه از طریق نرم افزار جامع "سما" (1388)؛
7.    تهیه و تدوین طرح آمایش سرزمینی و توسعه متوازن حوزه های علمیه خواهران (1389)؛
8.    اجرای طرح ارزیابی فراگیر واحدهای آموزشی (1389)؛
9.    ارزیابی عملکرد مدیریت های استانی (1389)؛
10.    بازنگری شرح وظایف و ساختار سازمانی مرکز (1390)؛
11.    سازماندهی و استقرار نظام بودجه ریزی و تخصیص و اخذ پیشنهاد بودجه از واحدهای تابعه؛
12.    ساماندهی و استقرار نظام اخذ گزارش عملکرد بودجه و ارزیابی آن جهت ارائه به مراجع ذی ربط؛
13.    نظام بخشی بانک اطلاعات بودجه؛
The most important activities
1.    Mechanization of Statistics and Information of schools with the software program "Senna" (1382);
2.    Preparation and delivery of report of performance of 7-year-old of the center (1383);
3.    Assessment of performance of the center in view of officials of units of learning (1384);
4.    Preparation and submission of the report of ten years from the center (1387);
5.    Establishment of exhibition "Ten years of success in service" in presence of the Supreme Leader (1387);
6.    Mechanization of statistics and information of the enter and subordinate units of seminary through the comprehensive software "Sama" (1388);
7.    Preparation and compile of Plan of territorial preparing and balanced development for sisters seminaries (1389);
8.    Enforcement of plan "Comprehensive assessment for units of learning (1389);
9.    Assessment of performance of provincial managements  (1389);
10.    Overview of description of duties and organizational structure of the Centre (1390);
11.    Organizing and the establishment of the budgeting system and allocation and obtain of budget proposal from the subordinate units;
12.    Ordering and the establishment of system of Obtain budget performance report and evaluation of its in order to provide to the relevant authorities;
13.    Regulation of information bank of budget;

أهم الأنشطة
1.    الميكنة الإحصاءات العامة والمعلومات في المدارس مع برنامج حاسوبي "سينا" (1382)؛
2.    الإعداد وتقديم تقرير أداء 7 سنوات من العمر من المركز (1383)؛
3.    تقييم أداء المركز في رأي المسؤولين من وحدات التعلم (1384)؛
4.    الإعداد وتقديم التقریر عشرة عاما من المركز (1387)؛
5.    إنشاء معرض "عشر سنوات من النجاح في الخدمة" فی حضور الزعيم الأعلى (1387)؛
6.    ميكنة الإحصاءات العامة والمعلومات للمركز والوحدات التابعة لها من الحوزة العلمیة من خلال برنامج شامل "سما" (1388)؛
7.    إعداد والتدوین للخطة الإعداد الإقليمية والتنمية المتوازنة للحوزات العلمیة للأخوات (1389)؛
8.    إنفاذ الخطة "التقييم الشامل لوحدات التعلم (1389)؛
9.    تقييم أداء إدارات المحافظات (1389)؛
10.    نظرة عامة على وصف الواجبات والهيكل التنظيمي للمركز (1390)؛
11.    التنظيم وإقامة نظام إعداد الميزانية و التخصيص والحصول على اقتراح الميزانية من الوحدات التابعة؛
12.    مسك الدفاتر وإنشاء نظام من الحصول على تقرير أداء الميزانية وتقييم لها من أجل تزويد الجهات ذات العلاقة؛
13.    تنظيم بنك المعلومات من الميزانية؛

معاونت شهرستان ها
مقدمه
معاونت شهرستان ها با تکیه بر تشکیل تأسیس و توسعه مدارس بنیان گرا جهت طلاب عالمه و مهذبه در علوم دینی با زیرساخت های قوی و محوریت مشارکت مردمی و استفاده از علمای بلاد و خرد جمعی و ساماندهی و پشتیبانی در طی مسیر تحقیق اهداف یک واحد آموزشی از طریق مدیریتهای استانی سعی در جامه عمل پوشاندن به این مهم دارد.
لذا آموزش و تربیت نیروهایی دانا و کارآمد در حیطه های فعالیت خود و سازماندهی و ساماندهی و در نهایت نظارت بر روند عملکرد ایشان و برطرف نمودن موانع مشکلات علمی، کاربردی ایشان از جمله فعالیت های این معاونت می‌باشد.
مدیریت تأسیس و توسعه، مدریت بهره برداری، دفتر برنامه ریزی و ارزیابی و اداره آموزش کارکنان واحدهای آموزشی، ساختار اصلی سازمانی معاونت شهرستانها را در برمی‌گیرد.
Vice Chancellor in townships
Introduction
Vice Chancellor in townships relying on the establishment and development of fundamentals schools for Scientists and pure scholars in the religious sciences with a strong infrastructures and centrality of popular participation and the use of scientists countries and the collective wisdom ordering and Support during the route of achieving the goals of one unit training through the provincial managements that trying to make this important.
Therefore; education and training of wise and efficient forces on the scope of their activities and ordering and adjustment and finally supervising on process of their performance and eliminating of obstacles of scientific and practical problems, are from the deputy’s activities.
Management of establishment and development, utilization management, office of Planning and evaluation, office of staff Education of educational units, are the organizational the main structure of Deputy in townships.
النائب في البلدات
المقدمة
النائب في البلدات اعتمادا علی إنشاء وتطوير المدارس الأساسية للعلماء والباحثين والنقية في العلوم الدينية مع البنية الأساسية القوية ومركزية المشاركة الشعبية واستخدام علماء البلاد وتنظيم الحكمة الجماعية والدعم خلال مسار تحقيق أهداف وحدة التعلیم من خلال إدارات المحافظات التي یحاول أن یسعی فی هذه المهمة.
ولذلك، والتعليم والتدريب للقوات الحكيمة وكفاءة على نطاق أنشطتها وتنظيم وتعديل والإشراف على عملية وأخيرا لأدائهم والقضاء على العقبات من المشاكل العلمية والعملية، هي من الأنشطة نائب وزير الدفاع.
إدارة الإنشاء والتطوير، وإدارة الاستخدام، مكتب التخطيط والتقييم، ومكتب التربية وتعليم موظفي الوحدات التعليمية هم الشکل التنظيمي الرئيسي للنائب في البلاد.

اهم وظایف
1.    توسعه کمی و کیفی مدارس و واحدهای حوزوی بر اساس طرح جامع توسعه متوازن؛
2.    ساماندهی،‌راهبری و نظارت بر روند تشکیل، ترمیم و فعالیت های هیأت امناء واحدهای حوزوی؛
3.    نظارت عالی بر کلیه امور مدیران واحدهای حوزوی از طریق مدیریتهای استانی با هدف تجهیز کلیه نیازمندیهای علمی، مهارتی و تسهیلاتی مدیران؛
4.    تشکیل، ساماندهی و نظارت بر مدیریتهای استانی حوزه های علمیه خواهران در سراسر کشور و سازماندهی کلیه زیرساخت های لازم این مهم.
5.    آموزش علمی – کاربردی کادر سازمانی واحدهای حوزوی در ابعاد عمومی و تخصصی؛

The most important
1.    Qualitative and quantitative development of schools and seminary units based on comprehensive Plan;
2.    Ordering, leading and supervision on process of formation, restoration and activities of seminary units of the board of trustees;
3.    Excellent supervision on for all matters of managers of seminary units through of provincial managements with the goal and equipping all scientific, , skill and facilities requirements of managers;
4.    Formation, ordering and supervision on provincial administration of seminaries of Sisters across the country and organizing all the necessary infrastructure of this important.
5.    Scientific and practical training of organizational staff of seminary units in general and specific dimensions;
اهم الواجبات
1.    التطور النوعي والكمي للمدارس و الوحدات الحوزویة على أساس الخطة الشاملة؛
2.    التنظيم والقيادة والإشراف على عملية التشكيل والترميم وأنشطة مجلس الأمناء و الوحدات الحوزویة ؛
3.    الإشراف الممتازة لكافة الامور من مديري الوحدات الحوزویة من خلال إدارات المحافظات مع هدف تجهيز جميع المتطلبات العلمیة والمهارتیة  و التسهیلات للمديرين؛
4.    التشكيل، ومسك الدفاتر والإشراف على إدارة المحافظة من الحورات العلمیة من الأخوات في جميع أنحاء البلاد وتنظيم كل البنية الأساسية الضرورية لهذه المهمة.
5.    التدريب العلمي والعملي لموظفي الوحدات التنظيمية في المدرسة الأبعاد العامة والخاصة؛


اهم فعالیت ها
1.    ثبت و پیگیری تقاضاهای تأسیس واحدهای حوزوی، احراز نیاز و در نهایت اخذ مجوز موقت؛
2.    بررسی عملکرد مدیریت واحدهای حوزوی و اعطای مجوزهای دائم برای آنها؛
3.    تألیف، تدوین، و اصلاح آیین نامه ها و ضوابط موجود جهت تأسیس و توسعه واحدهای حوزوی؛
4.    برگزاری نشست های هم فکری بصورت استانی و منطقه ای بجهت تبیین و تثبیت جایگاه بالای هیأت امنا در روند توسعه علمی واخلاقی واحدهای حوزوی؛
5.    حفظ سطح کیفی هیأت امنای واحدهای حوزوی جهت پویا سازی آنها؛
6.    انجام بازدیدها و ارزیابی عملکرد های مدیریتی در جهت رفع موانع و مشکلات پیش رو و پشتیبانی های لازم از مدیران و کادر سازمانی مدیریتهای استانی و واحدهای حوزوی؛  
7.    برگزاری دورهای اموزشی بدو و ضمن خدمت مدیران و معاونان واحدهای حوزوی در سطوح عمومی و تخصصی؛
8.    ترسیم نقشه راه معاونت با رویکرد علمی – کابردی نیز تصمیم سازی و برنامه ریزی کلان مدیریتی در راستای تمرکز زدایی از ستاد مرکزی و واگذاری امور به مدیریتهای استانی؛
The most important activities
1.    Registration and tracking demands of establish of seminarian units, obtaining the required and finally obtain temporary license;
2.    checking the performance of management of seminarian units and granting the permanent licenses for them;
3.    Writing, compilation, and amending regulations and criteria in order to establish development of seminarian units;
4.    Holding Meetings to think together, as a province and territory to clarify and stabilize the position of the Board of Trustees in the direction of scientific and moral development in seminaries units;
5.    Preservation the quality level of board of trustees of seminaries units  To activate them;
6.    Perform the visit and evaluation of managerial performances in order to remove barriers and problems ahead and the necessary support of managers and organizational staff and provincial managements and Seminary units;
7.    Holding the beginning courses and inservice of directors and officers of the seminary Units in general and specialized levels;
8.    Drawing the roadmap of deputy with the scientific - practical approach and the decision making and managerial macro planning in line with decentralization from Central Headquarters and leaving the affairs of the provincial managements;
اهم الانشطة
1.    التسجيل وتتبع طلبات إنشاء الوحدات الحوزویة، والحصول على المطلوب، وأخيرا الحصول على الرخصة المؤقتة؛
2.    فحص أداء إدارة الوحدات الحوزویة ومنح التراخيص الدائمة لهم؛
3.    الكتابة، التدوین وتعديل اللوائح والمعايير من أجل إقامة تطوير الوحدات الحوزوی؛
4.    عقد اجتماعات التفکیر معا، باعتبارها مقاطعة وإقليم لتوضيح وتثبيت موقف مجلس الأمناء في اتجاه التطور العلمي والأخلاقي في وحدات الحوزات العلمیة؛
5.    الحفاظ على مستوى الجودة من مجلس أمناء لوحدات الحوزات العلمیة لتفعيلهم؛
6.    أداء الزيارة وتقييم الأداء الإداري من أجل إزالة الحواجز والمشاكل قدما والدعم اللازم من المديرين والموظفين وإدارات المحافظات التنظيمية والوحدات الحوزویة؛
7.    عقد دورات أثناء الخدمة ابتداء من مديري وموظفي وحدات الحوزویة في المستويات العامة والمتخصصة؛
8.    رسم خارطة الطريق للنائب مع العلمية - النهج العملي وصنع القرار والتخطيط الكلي للإدارية تماشيا مع اللامركزية من المقر المركزي وترك الشؤون الی إدارات المقاطعات؛

امور پیش رو
1.    ایجاد نظام سازمانی خودنظارتی در امور مدیریتی مدیریتهای استانی و واحدهای حوزوی؛
2.    تحقیق استقلال در حوزه ها از طریق بومی سازی قوانین و مقررات کلان و برنامه ریزی اجرای آنها توسط هیإت امنای وادحدهای حوزوی؛
3.    انتظام سازمانی پژوهش محور در ارائه طرح ها و دسترسی به تحقیق نظارت های دقیق و علمی در سطح کلان کشوری؛
4.    به روز نمودن فرآیند تأسیس و توسعه واحدهای حوزوی و حذف مراتب میانی در سازمان؛
5.    تربیت نیروهای متخصص علمی و اجرایی جهت بکارگیری در امور مدیریتی و اجرایی واحدهای حوزوی؛

Ahead affairs
1.    Creation  of organizational system,  self-regulatory in managerial affairs of Provincial managements and seminary units;
2.    Investigation of independence in seminary by localizing of rules and macro- regulation and planning implementing them by Board of Trustees of seminary units;
3.    Organizational discipline with a focus on research in presentation of projects and access to research of careful monitoring and scientific country at the macro level;
4.    To update the process of establishment and development of seminary units and remove middle levels in the organization;
5.    Training of scientific and executive specialized manpower to using in managerial and executive affairs in the seminary units;
الشؤون المقبلة
1.    إنشاء نظام التنظيمية والذاتية التنظيمية في الشؤون الإدارية للإدارات المحافظات والوحدات الحوزویة؛
2.    التحقيق في الاستقلال في الحوزة العلمیة بواسطة توطين القواعد والتنظيم الكلى والتخطيط تنفيذها من قبل مجلس أمناء الوحدات الحوزویة؛
3.    الانضباط التنظيمي مع التركيز على البحوث في عرض المشاريع والوصول إلى البحث من رصد الدقيق و العلمی على المستوى الكلي؛
4.    لتحديث عملية إنشاء وتطوير وحدات اللاهوتي وإزالة المستويات المتوسطة في المنظمة؛
5.    تدريب القوى العاملة العلمية والتنفيذية المتخصصة لاستخدام في الشؤون الإدارية والتنفيذية في الوحدات الحوزویة؛

معاونت فرهنگی، تربیتی
مقدمه
این معاونت با همکاری سایر معاونت های محتوایی مرکز تربیت بانوان عالم دینی مهذب، کارآمد و بصیر، مجهز به بالاترین  مهارتها جهت تبلیغ و ترویج معارف بلند اسلام ناب محمدی (ص) و انجام رسالتهای اجتماعی در پهنه جامعه را عهده دار است و برای دستیابی به این امر خطیر با سه اداره کل تبلیغ، پرورشی و تربیتی به انجام مأموریت های محوله می پردازد.
المساعد الثقافی، التربوی
المقدمة
هذا النائب مع النواب الأخرى من مراكز تدريب النساء العالمات و المهذبات، المتدينات المتخصصات و البصیرة، ومجهزة على أعلى المهارات للدعاية وترويج التعالیم العالية الاسلامیة المحمدیة  و یقوم بالبعثات الاجتماعية في مجال المجتمع مع ثلاثة مكاتب العامة  الدعاية، والتعليم والتدريب.
    
Cultural and Educational Vice Chancellor
Introduction
This Vice Chancellor with other substantive deputies of center of training of reformed religious women, efficiently and knowledgeable, equipped with the highest skills for propaganda and promotion of higher education in Islam of Mohammad and doing social missions in area of society is responsible and for achieving this important with three general Offices propaganda, education and training Do their duty.
اهم وظایف
1.    برنامه ریزی، راهبری و نظارت بر ایجاد فضای انس با قرآن، توسعه و ترویج معارف و فرهنگ قرآن و اهل بیت علیهم السلام واحدهای تربیتی؛
2.    برنامه ریزی، راهبری و نظارت بر ارتقای اخلاق، معنویت، تهذیب و سلامت روح و جسم در حوزه های علمیه با رویکرد ارتقای نقش الگویی آنان در جامعه؛
3.    آموزش و توانمندسازی مهارتی و کاربردی  طلاب در عرصه های مختلف فرهنگی،‌سیاسی، اجتماعی و تبلیغی با رویکرد رسالت پذیری و تأثیرگزاری حداکثری واحدهای تربیتی در عرصه های مختلف جامعه؛
4.    ساماندهی، آموزش و مهارت افزایی دانش آموختگان واحدهای تربیتی درعرصه های تبلیغی، مربیگری و پاسخ به شبهات؛
5.    نظارت و ارزیابی فعالیت های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی مدارس؛

The most important duty
1.    Planning, guidance and supervision on creating an atmosphere familiarity with the Qur'an, development and promoting of education and culture of the Qur'an and Ahl Al-Bayt of educational units;
2.    Planning, guidance and supervision on promoting ethics, spirituality, refinement and healthy of mind and body in the seminaries with the approach of promoting their role model in society;
3.    Education and empowerment of professional and practical of seminarian in various fields cultural, Political, Social and promotional with the approach mission admission and effectiveness maximally of educational units in various spheres of society;
4.    Ordering, education and skill acquisition of graduates of educational units in fields of propaganda, coaching and answer to the Doubts;
5.    Supervision and evaluation of activities, cultural, social, political of schools;

اهم الواجبات
1.    التخطيط والتوجيه والمراقبة وخلق جو الألفة مع القرآن، و التطوير و تعزيز المعارف والثقافة من القرآن وأهل البيت فی الوحدات التعليمية؛
2.    التخطيط والتوجيه والإشراف على تعزيز الأخلاق، والقيم الروحية، والتهذیب و الصحية من العقل والجسم في الحوزات العلمیة مع اقتراب تعزيز النموذج و دورها في المجتمع؛
3.    التعليم والتمكين من المهنية والعملية للطلاب في مختلف المجالات الثقافية والسياسية والاجتماعية والترويجية مع قبول المهمة النهج وفعالية إلى الحد الأقصى من الوحدات التعليمية في مختلف مجالات المجتمع؛
4.    التنظيم والتعليم واكتساب المهارات من خريجي الوحدات التعليمية في مجالات الدعاية والتدريب والإجابة على الشكوك؛
5.    الإشراف وتقييم الأنشطة، الثقافية والاجتماعية والسياسية من المدارس؛


اهم فعالیت ها
1.    برنامه ریزی، اجرا و توسعه برنامه های قرآنی در قالب ایجاد کانونها، مؤسسات قرآنی، جشنواره ها و برنامه های تبلیغی و کلان قرآنی؛
2.    تربیت مربیان اخلاق و مشاوران و ایجاد دفاتر مشاوره در همه واحدهای تربیتی؛
3.    ساماندهی دانش آموختگان و مبلغین و اجرای اموزشهای محتوایی و مهارتی به منظور ارتقای توانمندی های تبلیغی و علمی و تشکیل گروه های تبلیغ تخصصی در موضوعات مختلف اعتقادی، اجتماعی و خانواده؛
4.    برگزاری دوره های مختلف تحکیم مبانی اعتقادی برای طلاب و دانش آموختگان در قالب دوره هایی نظیر مهدویت، فیض نور، طرح رحمت و ... ؛
5.    تعامل با سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی جهت همکاری به منظور نیل به اهداف مشترک؛
6.    مهارت افزایی و فعال سازی طلاب جهت استفاده از فضای فناوری در عرصه تبلیغ؛
7.    مدیریت و حمایت از برنامه های تربیتی و اردوهای زیارتی؛
8.    اعزام طلاب به عمره مفرده؛
9.    برگزاری همایش سالیانه طلیعه حضور برای طلاب ورودی؛
10.    ارتقاء و توسعه برنامه های سلامت، بهداشت و تربیت بدنی واحدهای تربیتی؛
11.    مدیریت و حمایت از برنامه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در زمینه اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی؛
12.    مدیریت در توسعه کمی و کیفی منشورات مکتوب و چند رسانه ای فرهنگی و تربیتی در مرکز و واحدهای تربیتی؛
اهم الواجبات
1.    التخطيط والتنفيذ وتطوير البرامج القرآنية في شكل إنشاء الجمعیات، والمعاهد القرآنية والمهرجانات والبرامج الدعاية والكلية القرآنیة؛
2.    تدريب مدربين الأخلاقيات والاستشاريين وخلق من المكاتب الاستشارية في جميع الوحدات التعليمية؛
3.    نظام الخريجين والمبشرين وتنفيذ التدريب الفني والمهارات من أجل تعزيز الدعوة والقدرات العلمية وتشكيل لجان المتخصصة في مختلف الدعاية فی الموضوعات المختلفة الاعتقادیة والاجتماعية والأسرية؛
4.    عقد فترات مختلفة توطيد أسس عقائدية للطلاب والخريجين في شكل دورات مثل المهدویة، نعمة الضوء، مشروع الرحمة و... ؛
5.    التفاعل مع المنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية للتعاون من أجل تحقيق الأهداف المشتركة؛
6.    زيادة المهارة وتفعيل الطلاب  من اجل استخدام البيئة من التكنولوجيا في مجال الدعاية؛
7.      الإدارة ودعم البرامج التعليمية و المخيم للزیارة؛
8.    إرسال الطلاب إلى العمرة؛
9.    عقد المؤتمر السنوي لطليعة الحضور للطلاب الواردین؛
10.    التعزيز وتطوير البرامج الصحة والنظافة والتربية البدنية من وحدات التعليمية؛
11.    الإدارة ودعم البرامج الثقافية والاجتماعية والسياسية في مجال أهداف النظام المقدس الجمهورية الإسلامية في إيران؛
12.    الإدارة في التطوير النوعي والكمي للمنشورات المكتوبة والثقافية والوسائط المتعددة التعليمية في المركز والوحدات التعليمية؛


The most important activities
1.    Planning, implementation and development of Quranic programs in the form of creating hotspots, Quranic institutes, festivals and Propaganda programs and macro-Quran;
2.    Training of ethic coaches and consultants and creating of consulting offices at all educational units;
3.    Ordering of graduates and missionaries and implementation of substantive training and skill in order to promotion of Propagation and scientific Capabilities and forming of specialized Groups propaganda in various believe subjects, social and family;
4.    Holding various periods consolidating the doctrinal basics for students and graduates in the form of courses such as messianic, Grace of Light, Project of Mercy and ... ;
5.    Interaction with organizations and governmental and non-governmental institutions for collaboration in order to achieve common goals;
6.    Increasing the skill and activation of seminarians in order to use environment of  technology in the field of propaganda;
7.    Management and supporting the educational programs and Camp for Pilgrimage;
8.    Sending students to Umrah;
9.    Holding  the annual conference of vanguard of presence for incoming students;
10.    Promotion and development, health programs, hygiene and physical education of educational units;
11.    Management and support cultural, social and political programs in the field of goals of sacred system of the Islamic Republic of Iran;
12.    Management in qualitative and quantitative development of leaflets written and cultural and educational multimedia in the center and educational units;


امور پیش رو؛
1.    توسعه کمی و کیفی بر عملکرد فرهنگی، اخلاقی و تربیتی طلاب و واحدهای تربیتی؛
2.    استفاده گسترده از فضاهای مجازی برای ساماندهی و توسعه فعالیتها و طرحهای تبلیغی؛
3.    راه اندازی سامانه نرم افزاری فعالان قرآنی و راه اندازی سایت و تالارهای گفتگوی مجازی قرآنی؛
4.    توسعه سازماندهی مبلغین و دانش آموختگان؛

الشؤون المقبلة
1.    التطور النوعي والكمي في الأداء الثقافي والأخلاقي والتربوي للطلاب والوحدات التعليمية؛
2.    انتشار استخدام البيئات الافتراضية للتنظيم وتطوير الأنشطة والبرامج الترويجية؛
3.    إطلاق النظام من البرامج من النشطاء القرآنية وإطلاق موقع من قاعة المحادثة المجازیة القرآنية؛
4.    تطوير تنظیم المبشرين والخريجين؛

Ahead affairs
1.    Qualitative and quantitative development on  cultural, moral and educational performance of students and educational units;
2.    The widespread use of virtual environments for Regulatory and development of activities and promotional programs;
3.    Launch System of Software of Quranic activists and launch site of auditorium Quranic virtual conversation.
4.    Development of organization of missionaries and graduates;


معاونت پژوهش
مقدمه
ضرورت نقش آفرینی در حوزه تولید دانش، انجام مطالعات بنیادی و توسعه ای در تعامل با مراکز و مؤسسات تحقیقاتی درون و برون حوزوی، طراحی و اجرای نظام پژوهشی پاسخگو به مسائل علمی به ویژه تأمین نیاز علمی بانوان، پشتیبانی نظام آموزشی، جهت دهی و پرورش استعدادهای برتر پژوهشی و نخبگان و ایجاد مراکز پژوهشی، اهم مأموریت هایی است که ساختار معاونت پژوهش مرکز را از نیمه سال 89 به این شکل تغییر داد:
"شورای پژوهش" ، "دفتر برنامه ریزی و ارزیابی پژوهشی"، "دفتر معاونت"، "اداره کل امور پژوهشی واحدهای آموزشی"، "اداره کل امور پژوهشی عمومی" و "اداره کل پشتیبانی پژوهشی".
نائب البحوث
المقدمة
ضرورة لعب الأدوار في مجال إنتاج المعرفة، والأداء للدراسات الأساسية والتنموية والتفاعل مع المراكز والمؤسسات البحثية من الداخل وخارج الحوزة العلمیة، والتصميم وتنفيذ نظام البحوث من الرد على القضايا العلمية وخاصة إعداد الاحتياجات العلمية للمرأة، ودعم النظام التعليمي، والتوجيه ورعاية المواهب الأعلى فی الأبحاث والنخب و خلق مراكز البحوث، هي المهمة الرئيسية التي غيرت هيكل نائب البحوث من نصف السنة 89 من هذا القبيل:
"مجلس البحوث"، "مكتب التخطيط وتقييم البحوث"، "مكتب نائب الرئيس"، المكتب العام لشؤون البحث فی وحدات التدريب "،" المكتب العام لشؤون البحث العام "و" المكتب العام لدعم البحث ".


Vice Chancellor for Research
Introduction
Necessity of role playing in the field of production of knowledge, performance of fundamental developmental studies and In interaction with centers and research institutions of inside and outside the seminary, designing and implementation research system of responder to scientific issues especially preparation scientific needs of women, support educational system, direction and nurturing the research top talents and The elites and creation research centers, are the main mission that changed structure of Vice Chancellor for Research from half of the 89 like this:
"Research Council", "Planning Office and Research Evaluation ", "Office  of Vice-presidency", general office of Research Affairs of Training units ", "general office of general Research Affairs" and "general office of Research Support ".
اهم وظایف
1.    طراحی، تدوین و استقرار نظام جامع پژوهش و بهسازی و توسعه ی مستمر آن با تأکید بر آمایش منابع پژوهشی؛
2.    بررسی، تدوین، پیشنهاد و راهبری نظام آموزشی پژوهشی محور؛
3.    برنامه ریزی جهت مدیریت پژوهش و ساماندهی بانوان پژوهشگر، استعدادهای برتر، نخبگان و اساتید پژوهشگر و ایجاد فرصت های مطالعاتی برای آنان؛
4.    ترویج و گسترش فرهنگ پژوهش، تولید دانش و تألیف و تدوین آثار علمی – پژوهشی و ترویجی در حوزه های خواهران؛
5.    ارائه خدمات علمی – پژوهشی و اطلاع رسانی در امر پژوهش با بهره گیری بهینه از فضای مجازی و تأمین منابع مکتوب و دیجیتال در حوزه های علمیه خواهران و ... .

The most important duties;
1.    Design, codification and the establishment of comprehensive system of research and improvement and the development of continuous with emphasis on the preparation research resources;
2.    Survey, codification, suggestion and leading based on research and education system;
3.    Planning to manage research and the ordering of women researchers, top talents, elites and professors of researchers and creating the study opportunities for them;
4.    Promotion and developing of culture of research, production of knowledge and writing and compilation of Scientific research and promotional works in Sisters Seminaries;
5.    Presentation of scientific - research services and informing research affairs with utilization of optimum from the cyberspace and preparation of written and digital sources in sisters seminaries and ... .

اهم الواجبات
1.    التصميم والتدوين وإنشاء النظام الشامل للبحوث والتحسين والتطوير المستمر مع التركيز على اعداد مصادر البحوث؛
2.    الدراسة، التدوين، الاقتراح والتوجیه على أساس نظام البحث والتعليم؛
3.    التخطيط لإدارة البحوث وتنظيم النساء الباحثين، وأعلى المواهب والنخب والأساتذة الباحثين وخلق فرص الدراسة لهن؛
4.    التعزيز وتطوير ثقافة البحث، وإنتاج المعرفة والكتابة و تدوین الآثار البحثیة العلمية والترويجية في الحوزات العلمیة للأخوات؛
5.    عرض خدمات العلمية - البحثیة و إعلام شؤون البحث العلمي مع الاستفادة من الأمثل من الفضاء الإلكتروني وإعداد المصادر المكتوبة والرقمية في المعاهد الدينية والأخوات ... .

 اهم فعالیت ها
1.    برنامه ریزی، ساماندهی و هدایت رساله های علمی سطح چهار (دکتری) پایان نامه های سطح سه (کارشناسی ارشد) و تحقیقات پایانی سطح دو (کارشناسی)؛
2.    برنامه ریزی، هدایت و مدیریت اجرای جشنواره های علمی – پژوهشی نظیر علامه حلی و رشد برای اساتید، کادر،‌طلاب و دانش آموختگان حوزوی؛
3.    برنامه ریزی، ساماندهی و هدایت تشکل های پژوهشی از قبیل شوراهای علمی – پژوهشی مدیریت های استانی، کانون ها و انجمن های پژوهشی، هسته های پژوهشی دانش آموختگان و شوراهای پژوهشی حوزه های علمیه خواهران؛
4.    غنی سازی، ساماندهی و توسعه کتابخانه های حوزه علمیه خواهران و تأمین منابع مکتوب و دیجیتال؛
5.    کنترل، نظارت، ارزیابی و بازخوردگیری فعالیت های، برنامه ها و طرح های پژوهشی صف و ستاد با صدور کارنامه های پژوهشی؛
6.    انجام مطالعات نظام سازی و ارتقاء کیفیت پژوهشی واحدهای آموزشی؛
7.    رصد دائمی نیازها، ظرفیت ها، موضوعات و مسائل پژوهشی در سطح ملی و استانی؛
8.    راهبری امور جاری با بهره مندی از سامانه های ایجاد شده در معاونت از جمله: سازمانه فراخوان های پژوهشی، پژوهشگران، پایان نامه ها، سایت معاونت و...
9.    ساماندهی و ارائه خدمات علمی – آموزشی به طلاب، دانش آموختگان و کادر پژوهشی شامل معاونان پژوهش، اساتید پژوهشی، کتابداران و... .

اهم الانشطة     
1.    التخطيط، والترتيب والتوجيه والاطروحات العلمية المستوی الرابعة (دكتوراه) الأطروحات المستوی الثالثة (ماجستير) على مستوى البحوث النهائي (المرحلة الجامعية)؛
2.    التخطيط والتوجيه وإدارة تنفيذ مهرجان العلمية - الأبحاث مثل العلامة الحلي و رشد للمعلمين والموظفين والطلاب والخريجين من الحوزة العلمیة؛
3.    التخطيط، والترتيب والتوجيه وتشكيلات البحوث مثل - مجالس البحوث لإدارة المحافظات، والجمعيات والمجتمع البحثي والمراكز البحثية للدراسات العليا ومجالس البحوث في الحوزات العلمیه للأخوات؛
4.    التخصيب، الترتيب وتطوير المكتبات من الأخوات المدرسة وإعداد المصادر المكتوبة والرقمية؛
5.    السيطرة والإشراف والتقييم و الانعکاس من الأنشطة والبرامج والمشاريع البحثية من "الصف" و "الستاد" مع إصدار بطاقة تقرير البحوث؛
6.    . أداء الدراسات المنهجية وتحديث نوعية البحوث من الوحدات التعليمية؛
7.    الدراسة الدائمیة للاحتياجات، والقدرات، والموضوعات والقضايا البحثية على المستوى الوطني والإقليمي؛
8.    الرائدة في مجال الشؤون الحالية مع الاستفادة من النظام الذي أنشئ في منصب نائب الرئيس بما في ذلك: نظام استدعاء البحوث، والباحثين، والأطروحات، موقع نائب الرئيس و... ؛
9.      ترتيب وتوفير الخدمات العلمية - التعليمية للدارسين والخريجين والموظفين من البحوث، بما في ذلك نواب البحوث، وأساتذة البحوث وأمناء المكتبات و... .

The most important activities
1.    Planning, ordering and guidance a scientific treatises level four (PhD) theses level three (Master) the final research level (undergraduate);
2.    Planning, guidance and management of implementation of scientific - research festival like as Allameh Helli and Roshd for teachers, staff, students and seminarian graduates;
3.    Planning, ordering and guidance and research formations such as scientific - research councils provincial management, associations and research community, research centers for graduates and research councils in Sisters seminaries;
4.    Enrichment, ordering and development of libraries of Sisters seminary and preparing of written and digital resources;
5.    Control, supervision, valuation and feedback of activities, programs and research projects of "Saf" and "Setad" with the issuance of report card of research;
6.    Performance of systematic studies and modernization of research quality of educational units;
7.    Permanent survey of needs, capacity, subjects and research issues at national and provincial level;
8.    Leading of Current Affairs with the benefit of created system in the vice presidency including the: system of recall of research, researchers, theses, site of the vice presidency and ... ;
9.    Ordering and providing of Scientific - Educational Services to scholars, graduates and research staffs, including research deputies, research professors, librarians and ... .


امور پیش رو
1.    ایجاد شبکه فعالیت های، برنامه ها و طرح های پژوهشی در سطوح سه گانه ستاد، مدیریت های استانی و مدارس علمیه خواهران؛
2.    تعریف و اجرای نظام جامع پژوهش، شامل 7 خرده نظام "موضوعی – علمی"، "مدیریت" ، "منابع"، "برنامه ای" ، دسته بندی و قطب بندی" ، "استاندارد و کنترل کیفیت" و "ارزیابی و بازخورد گیری"؛
3.    تعریف، تدوین و اجرای نظام بینشی؛
4.    ظرفیت سنجی، امکان سنجی، تأسیس و هدایت پژوهشکده ها، پژوهشگاه ها و شهرک های پژوهشی؛
5.    ارتقاء سطح علمی و مهارتی خواهران پژوهشگر برای حضور در عرصه های کلان علمی – پژوهشی؛
6.    طراحی نظام نوین پایان نامه های حوزوی؛
7.    تسهیل خدمات به پژوهشگران، ایجاد کتابخانه های دیجیتال، فراهم سازی زمینه انتشار فصلنامه های علمی – پژوهشی و ... .

الشؤون المقبلة
1.    إنشاء شبكة من الأنشطة والبرامج والمشاريع البحثية في ثلاثة مستويات: المقر الرئيسي، وإدارة المقاطعات والحوزات العلمیة للأخوات؛
2.     التعريف وأداء النظام الشامل یشمل  7 بحوث النظامات الفرعیة "المواضيعية - العلمية"، "الإدارة"، "الموارد"،، "برنامجي"، "التصنيف والتناقضات"، "التقييس والسيطرة النوعية" و "التقييم و الانعکاس "؛
3.    تعريف وتدوينه وأداء النظم الثاقب؛
4.    قياس القدرات مع الجدوى، وإنشاء وإشراف مركز البحوث و، معهد البحوث والمدن البحوث؛
5.    تعزيز المستوى والمهارات للاخوات الباحات مع حضورهن في المجالات الکلیة العلمية العلمية - البحثية؛
6.    تصميم النظام الحديث لأطروحات في الحوزة العلمیة؛
7.    تسهيل الخدمات للباحثين، إنشاء المكتبات الرقمية، وإعداد مجال النشر من الفصلية البحثیة و العلمية و... .
Ahead affairs;
1.    Creation the network of activities, programs and research projects in three levels of the headquarters, provincial management and Seminaries for Sisters;
2.    Definition and performance of comprehensive system of research includes 7 sub-system "Thematic - scientific", "Management", "Resources", , "programmatic", "Classification and polarities", "Standardization and Quality Control" and "assessment and the feedback";
3.    Definition, codification and performance of insightful systems;
4.    Measurement of capacity with feasibility, the establishment and guidance of Research Center and, Research Institute and research cities;
5.    Promotion of scientific level and skills for Sisters Researcher for the presence in areas of Macro-Scientific - research;
6.    Designing of the modern system for theses in seminary;
7.    Facilitating services to the researchers, creating digital libraries, preparing of the field of publishing of  Scientific research quarterly and ... .
    
معاونت آموزش
مقدمه
معاونت آموزش حوزه های علمیه خواهران با دو دفتر برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی و تهیه و تألیف متون و منابع آموزشی، و مدیریت های سنجش و پذیرش، امور اساتید، آموزش عمومی، تحصیلات تکمیلی و آموزش های غیرحضوری و بیش از ده گروه علمی تخصصی، عهده دار سیاست گذاری اجرایی، برنامه ریزی، هدایت و رهبری و نظارت و ارزیابی امور آموزشی حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور می‌باشد.
نائب التعليم
مقدمة
نائب التعليم من الحوزات العلمیة للاخوات مع اثنين من مكاتب التخطيط والتقويم التربوي والإعداد وكتابة النصوص والمصارد التعليمية، وإدارات التقييم والاستقبال، وشئون أعضاء هيئة التدريس، والتعليم العام، الدراسات العليا والتعلم عن بعد، وسوف يكون أكثر عشرة الهیئة العلمية المتخصصة، هم المسؤولون عن السياسة التنفيذية والتخطيط والتوجيه والقيادة والإشراف والتقييم للشؤون التعليمية لاخئات الحوزات العلمیة في جميع أنحاء البلاد؛
Deputy of Education
Introduction
Deputy of Education of Sisters of Seminary with two offices planning and educational evaluation and preparing and writing the texts and educational resources, and managements of evaluation and admission, faculty affairs, public education, graduate studies and distance learning and it will be more than Specialized scientific ten departments, responsible for executive policy, planning, guidance and leading and supervision and evaluation of educational affairs of Sisters seminaries throughout the country;
اهم وظایف
1.    تدوین و پیشنهاد سیاست های کلان به مراجع ذیربط جهت بررسی و تصویب؛
2.    سیاست گذاری اجرایی، برنامه ریزی، هماهنگ سازی، نظارت و ارزیابی امور آموزشی حوزه‌های علمیه در چارچوب سیاست های کلان و مصوبات شورای عالی؛
3.    طراحی و بهینه سازی نظام جامع آموزشی، دوره ها و مقاطع آموزشی و تأسیس و توسعه رشته ها و گرایش های تحصیلی بر اساس نیازها و مزیت های حوزه های علمیه خواهران؛
4.    برنامه ریزی به منظور جذب و تربیت ویژه استعداهای برتر حوزه های علمیه خواهران؛
5.    تألیف، تدوین، نقد، اصلاح و بهسازی متون درسی و کمک درسی و ارزیابی و بازخوردگیری مستمر متون آموزشی؛
6.    طراحی و استقرار نظام سنجش و پذیرش حوزه های علمیه؛
7.    طراحی الگوها، تدوین آیین نامه ها و ضوابط ارزشیابی آموزشی و ساماندهی نظام اجرای آن؛
8.    برنامه ریزی و اجرای طرح های مکمل ارزشیابی پیشرفت تحصیلی نظیر المپیادها و مسابقات علمی؛
9.    مدیریت فرایند گزینش، ارزیابی علمی و تبدیل وضعیت اساتید، و طراحی دوره های دانش افزایی، مهارت افزایی و دوره های تربیت مدرس و اجرای آن؛
10.    مدیریت خدمات آموزشی طلاب از مرحله ثبت نام تا فارغ التحصیلی و صدور دانشنامه رسمی حوزوی؛
11.    تعیین شاخص ها و استادنداردهای آموزشی واحدهای حوزوی تابعه و نظارت بر اجرای مطلوب برنامه ها و ضوابط از طریق مدیریت های استانی؛
12.    تهیه، تدوین، اصلاح و تکمیل قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های آموزشی و ارائه به مراجع ذیربط جهت بررسی و تصویب؛


اهم الواجبات
1.    الاقترح و تدوين السياسات الكلية للجهات المعنية لمراجعتها والموافقة عليها؛
2.    السياسة التنفيذية، والتخطيط، والتزامن، والإشراف والتقييم للشؤون التعليمية من الحوزات العلمیة في إطار السياسات الكلية والموافقات من المجلس الأعلى؛
3.    التصميم وتحسین النظام الشامل للتعليم، الدورات والمستويات التعليمية والإنشاء وتطوير الحقول والاتجاهات التربوية على أساس الاحتياجات ومزايا الحوزات العلمیة من الأخوات؛
4.    التخطيط من أجل الامتصاص والتعليم الخاص للمواهب الأعلى الحوزویة الاكليريكية من الأخوات؛
5.    الكتابة، التدوین، النقد، و التصحيح وتحسين الكتب المدرسية و الانعکاس والتقييم والمساعدة المستمرة من النص التدريبی؛
6.    التصميم وإنشاء نظام القياس والقبول في الحوزات العلمیة؛
7.    تصميم الأنماط واللوائح وقواعد التقييم التربوي وترتيب نظام تجميع التنفيذية؛
8.    التخطيط والأداء من المشروعات المكملة من تقييم التقدم المحرز التعليمي مثل الأولمبياد والمسابقات العلمية؛
9.    إدارة عملية الاختيار والتقييم العلمي وتحويل وضع المدرسين، وتصميم الدورات للمعرفة مضيفا و اكتساب المهارات ودورات تدريب المعلمين وتنفيذها؛
10.    إدارة الخدمات التعليمية للطلاب من عملية التسجيل حتى التخرج وإصدار دبلوم الرسمية من الحوزة العلمیة؛
11.    تحديد المؤشرات ومعايير التدريب من وحدات الحوزات العلمیة والإشراف على الأداء الأمثل من البرامج و القواعد من خلال الإدارة الإقليمية التابعة؛
12.    الإعداد والتصحيح واستكمال القواعد والأنظمة والتعليمات والتدريب و التقدیم إلى الجهات المختصة للتحقيق فيها والموافقة عليها؛
The most important duties;
1.    Codification and suggested of macro- policies to the concerned authorities for review and approval;
2.    Executive policy, planning, synchronization, supervision and evaluation of educational affairs of seminaries within the framework of macro-policies and approvals of Supreme Council;
3.    Designing and optimization of comprehensive system of education, courses and educational levels and the establishment and development of the fields and educational tendencies based on needs and advantages seminary of Sisters;
4.    Planning in order to absorption and Special Education for top talents of seminary of Sisters;
5.    Writing, compilation, critique, correction and improvement the textbooks and auxiliary and evaluation and continuous feedback of educational literature;
6.    Designing and establishment of measurement system and admission in Seminaries;
7.    Designing of patterns, compilation regulations and rules of educational evaluation and ordering of its executive system;
8.    Planning and performing of complementary projects of evaluation of Educational progress such as Olympiads and scientific competitions;
9.    Management of selection process, scientific evaluation and conversion of status of teachers, and design of courses of  knowledge adding skills acquisition and courses of teacher training and its implementation;
10.    Management of educational services to students from the registration process to graduation and issuing official Diploma of the seminary;
11.    Determination of indicators and training standards of seminaries affiliated units and supervision on optimal performance of programs and rules through the provincial management;
12.    Preparation, correction and completion of the rules, regulations and training instructions and submit to the concerned authorities for investigation and approval;

اهم فعالیت ها
1.    طراحی و استقرا نظام آموزشی یکپارچه و سراسری ویژه بانوان طلبه در سراسر کشور؛
2.    تهیه وتألیف متون و منابع آموزشی متناسب با برنامه درسی مصوب؛
3.    توسعه و فراگیری تحصیلات دینی در اقصی نقاط کشور از طریق تنوع روش های جذب و آموزش مانند دروه های تمام وقت، پاره وقت، نمیه حضوری و غیرحضوری (مجازی و مکاتبه ای)؛
4.    راه اندازی مرکز آموزش های غیرحضوری (مجازی و مکاتبه ای) با بهره گیری از فناوری های نوین آموزشی و اطلاعات؛
5.    ساماندهی اساتید مدارس علمیه شامل مراحل جذب، آموزش و ارزشیابی و صدور مجوز تدریس؛
6.    مکانیزه نمودن تمامی فعالیت های آموزشی و اعمال مدیریت هوشمند و متمرکز کشوری؛
7.    طراحی نظام ارزشیابی تحصیلی طلاب و اجرای طرح های مکمل نظیر امتحانات متمرکز و المپیادهای علمی طلاب در رشته های تخصصی؛
8.    راه اندازی مرکز تربیت مدرس ودر شهر مقدس قم به منظور تأمین اساتید مورد نیاز واحدهای آموزشی در رشته های مختلف؛
9.    توسعه تحصیلات تکمیلی با طراحی و عملیاتی کردن 14 رشته تحصیلی سطح سه در بیش از 45 واحد آموزشی؛
10.    طراحی الگوی سطح چهار حوزه های علمیه؛
11.    بازنگری نظام آموزشی سطح دو و طراحی نظام آموزشی گرایشی مقطع اول؛

اهم الانشطة
1.    التصميم وإنشاء نظام التدريب المتكامل على الصعيد الوطني لطلبة النساء في جميع أنحاء البلاد؛
2.      الإعداد وكتابة النصوص وفقا للموارد التعليمية مع الموافقة على المناهج الدراسية؛
3.    تطوير التعليم والتعلم الدينية في مختلف البلاد من خلال تنوع أساليب الاستيعاب والتدريب مثل دورات بدوام كامل، دوام جزئي، نصف الوجه و المسافة من بعید (الافتراضیة والمراسلات)؛
4.    إطلاق مركز تدريب عن بعد (الافتراضية والمراسلات) مع الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة التربوية والإعلامية؛
5.    تنظیم معلمي الحوزوية بما في ذلك عملية الامتصاص، التعليم والتقييم وإصدار رخصة التدريس؛
6.    ميكنة جميع أنشطة التدريب والإجراءات لإدارة الذكية والبلادیة المرکزیة؛
7.    تصميم لنظام التقويم التربوي للطلاب وأداء التصاميم التكميلية مثل الامتحانات المركزة للطلاب و الأولمبياد العلمي في المجالات المتخصصة؛
8.    إطلاق مركز تدريب المعلمين وفي مدينة قم المقدسة من أجل توفير المعلمين اللازمة للوحدات التعليمية في مختلف المجالات؛
9.    تطوير التعليم العالي حسب التصميم والتشغيل من 14 مجالات الدراسة من مستوى ثلاثة في أكثر من 45 وحدة للتعليم؛
10.    تصميم لنمط من المستوى الرابع لالحوزات العلمية؛
11.    نظرة عامة على نظام التعليم من المستوى الثاني والتصميم إلى النظام التعليمي الاتجاه الأول درجة؛

The most important activities;
1.    Designing and establishment an integrated training system and nationwide for students women throughout the country;
2.    Preparation and writing of the texts and educational resources accordance with the approved the curriculum;
3.    Development and learning religious Education in various places country through diversity of methods absorption and training such as Full-time courses, Part time, Half-face and distance (virtual and correspondence);
4.    Launching training center Distance (virtual and correspondence) with utilization from new technologies educational and information;
5.    Ordering the teachers of Seminaries including absorption process, education and evaluation and issuing teaching license;
6.    The mechanization of all training activities and actions of smart management and civil centralized ;
7.    Designing for educational evaluation system of seminarians and performance of designs of complementary such as focused exams and scientific olympiads seminarians in specialized fields;
8.    Launching of teacher training center and in the holy city of Qom in order to provide needed teachers of educational units in various fields;
9.    Development of higher education by design and operating of 14 fields of study of the level of  three in more than 45 units of instruction;
10.    Designing of the pattern of fourth level for seminaries;
11.    Overview of the educational system of Level two and designing to  the educational system tendency first degree;
امور پیش رو
1.    توسع  پذیرش طلبه با مدرک دوره راهنمایی تحصیلی در مراکز استانها؛
2.    توسعه تحصیلات تکمیلی با راه اندازی سطح چهار آموزشی و پژوهشی در رشته ها و گرایش های مختلف؛
3.    اجرای مقطع اول حوزه های علمیه خواهران بصورت گرایشی؛
4.    تثبیت اساتید واحدهای آموزشی از طریق اجرای طرح استاتید ثابت و حق التدریس؛
5.    بهینه سازی متون آموزشی و کمک آموزشی مقاطع مختلف؛
6.    توسعه آموزش های غیرحضور علوم اسلامی و حوزوی در مقاطع مختلف تحصیلی؛

الشؤون المقبلة
1.    التوسع في القبول للطلاب مع الشهادة من المدرسة المتوسطة في عواصم المحافظات؛
2.    التوسع في التعليم العالي مع إطلاق المستوی الرابع فی التعليم والبحث العلمي في مختلف المجالات والاتجاهات؛
3.    أداء الصف الأول من الحوزات العلمیة للاخوات بوصفه اتجاها؛
4.    توطيد المعلمين فی الوحدات التعليمية من خلال أداء خطة المعلمين المستمر وحق التدریس؛
5.    التحسين فی النصوص التعليمية والمساعدة التعليمية على مختلف المستويات؛
6.    توسيع التدريب في العلوم الإسلامية والحوزویة في المستويات المختلفة من التعليم؛
Ahead affairs;
1.    Expanding in admissions of students with certification of middle school in the provincial capitals;
2.    Expanding of higher Education with launching level four of education and research in the different fields and  trends;
3.    Performance the first grade of seminary of Sisters as a trend;
4.    Consolidation of teachers of educational units through performance of plan of teachers constant and tuition;
5.    Optimization of educational texts and educational assistance at different levels;
6.    Expanding of training in Islamic sciences and seminary in the different levels of education;

معاونت اداری  و مالی
اهم وظایف
1.    برنامه ریزی جهت نظام مند کردن امور اداری و مالی مرکز در چارچوب اصول،‌سیاست ها و مصوبات شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه خواهران ؛
2.    طراحی نظام جامع اداری و مالی مرکز و بسترسازی جهت ارتقاء آن در نظام مدیریتی حوزه علمیه؛
3.    سازماندهی،‌جذب و گزینش نیروهای انسانی، از طرق قانونی؛
4.    بررسی مستمر قوانین و مقررات اداری مالی به ویژه در زمینه تأمین نیروی انسانی و خدمات مربوطه (اعم از مصوبات شورای عالی، شورای معاونین و آیین نامه های اجرایی داخلی) و ارائه پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی ؛
5.    انجام مطالعات دقیق در زمینه جذب منابع جدید مالی اعم از وجوهات شرعیه، موقوفات، هدایا و ... و تلاش برای اجرای طرح های مرتبط با احیای موقوفات و ساماندهی درآمدهای آنها برای مصارف واحدهای حوزوی؛
6.    مدیریت و احیاء موقوفات مدارس از طریق مراجع ذی صلاح ایجاد هماهنگی و پذیرش تولیت و اداره موقوفات؛
7.    پیگیری امور حقوقی املاک و مستغلات واحدهای حوزوی و حمایت های قضائی و حقوقی از آنها؛
8.    آموزش کارکنان با هماهنگی معاونین مربوطه بر اساس نیازسنجی های انجام شده؛
9.    طراحی و برنامه ریزی جهت ساماندهی امور ساخت و ساز، تعمیر و تکمیل و تجهیز واحدهای حوزوی و اعمال نظارت بر فرایندهای اجرایی آن؛
10.    همکاری با دفتر برنامه ریزی و نظارت در زمینه تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه و تخصیص اعتبار و نظارت بر عملکرد مالی و برنامه ای؛
11.    تدارک تجهیزات و امکانات مورد نیاز در حوزه ستادی و واحدهای حوزوی براساس نیازها و اولویت ها از طریق واحدهای اداری مالی،‌مدیریت های استانی و مرکز؛
12.    ساماندهی خدمات و پشتیبانی  مدارس  و مراکز در زمینه های تأمین و توزیع کتب اموزشی طلاب؛
13.    طراحی و استقرار نظام نظارت و ارزیابی مالی، خدماتی و پشتیبانی  و نظارت بر حسن اجرای آن بوسیله مدیریت های استانی مدارس و مراکز؛  
14.    ایجاد ارتباط صحیح و منطقی با مدیریت های استانی و مدارس و واگذاری امور اجرایی به آنها (در چارچوب و وظایف تعیین شده برای واحدهای اداری مالی، مدیریت های استانی، مدارس و مراکز) با هماهنگی معاونت مدارس و مراکز؛
15.    تخصیص و توزیع اعتبارات بر اساس برنامه های مصوب از طریق مدیریت های استانی، مدارس و مراکز با هماهنگی معاونت مدارس و مراکز؛
16.    هماهنگی در تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه و ارائه به مدیریت حوزه علمیه؛

نائب رئاسة الإدارية والمالية
اهم الواجبات؛
1.    التخطط لتنظيم الشؤون الإدارية والمالية للمركز في إطارالمبادئ والسياسات والموافقات من مجلس السياسة للحوزات العلمیة للاخوات؛
2.    تصميم نظام الشامل للمالية والإدارية للمركز وجعل الموقف المناسب لتعزيز النظام في إدارته للاللاهوتي؛
3.    المنظمة، و القبول واختيار الموارد البشرية من خلال الوسائل القانونية؛
4.    الاستعراض المستمر لقواعد اللوائح المالية والإدارية وخاصة في مجال إعداد الموارد البشرية والخدمات ذات الصلة (بما في ذلك الموافقات من المجلس الأعلى، مجلس النواب والقواعد المحلية الداخلي) والتي تنص على الاقتراحات التصحيحية والتكميلية؛
5.    أداء الدراسات الدقيقة في مجال الحصول على المصادر الجديدة للتمويل بما في ذلك العائدات الإسلامية والموقوفات والهبات و... والجهد لأداء المشاريع ذات الصلة لاستعادة الموقوفات و تنظیمها لاستخدامها في الوحدات الحوزویة؛
6.    الاإدارة واستعادة الموقوفات للمدارس من خلال الجهات المختصة، وخلق التنسيق وقبول الوصاية وإدارة الموقوفات؛
7.    الشؤون القانونية التالية للممتلكات والعقارات من وحدات الحوزة العلمیة و الدعم القضائية والقانونية منها؛
8.    التعلم للموظفين مع التنسيق المتعلقة مع النواب على أساس تقييم الاحتياجات؛
9.      التصميم و التخطيط لترتيب شؤون البناء والإصلاح والاستكمال وتجهيز وحدات الحوزویة وعمليات الإشراف المناسبة لتنفيذه؛
10.    التعاون مع مكتب التخطيط والإشراف فی مجال الإعداد وتعديل البرنامج والميزانية السنوية وتخصيص الائتمان والإشراف على الأداء المالي والخطط؛
11.    الحصول على المعدات والتسهيلات المطلوبة في مجال المقر الرئيسي والوحدات الحوزویة على أساس الاحتياجات والأولويات من خلال وحدات المالية والإدارية، وإدارة المقاطعات والمركزية؛
12.    ترتيب الخدمات ودعم المدارس والمراكز في مجال توريد وتوزيع الكتب المدرسية للطلاب؛
13.      التصميم وإنشاء، الإشراف المالي ونظام التقييم، والخدمات والدعم والإشراف على أدائها الجيد من قبل إدارة المدارس ومراكز المحافظات؛
14.    . خلق العلاقة الصحيحة والمعقولة مع إدارة المدرسة المقاطعات والشؤون التنفيذية الاحالة لهم (في إطار الواجبات المعينة للوحدات الإدارية المالية، وإدارات المحافظات والمراكز والمدارس) و التنسيق مع نائب الرئيس من المدارس والمراكز؛
15.    الاعتماد وتوزيع الاعتمادات على أساس البرامج المعتمدة من خلال إدارة المحافظات والمدارس والمراكز و التنسيق مع نائب الرئيس والمدارس؛
16.    التنسيق في الإعداد وتعديل الخطة والميزانية السنوية وتقديم لإدارة الحوزة العلمیة؛


vice presidency of administrative and Financial
the most important of duties;
1.    Planning to systematize of administrative and financial affairs of center within the framework, principles, policies and approvals of policy Council of seminary Sisters;
2.    Designing of comprehensive system of financial and administrative of center and make the appropriate position to enhance its in management system of seminary;
3.    Organizing, admission and selection of human resources by legal means;
4.    Continuous review of rules of financial and administrative regulations especially in the field preparing human resources and related services (Including approvals of supreme Council, council of Deputies and local rules of procedure) and providing for corrective suggestions and complementary;
5.    Performance of rigorous studies in the field of obtaining new sources of financing including Islamic revenues, endowments, gifts and ... and effort for performance of projects related to restore of endowments and ordering their revenues to use in seminarian units;
6.    Management and restore of endowments  of schools through the competent authorities, creating of coordination and accepting the trusteeship and managing of endowments;
7.    Following of legal Affairs of Property & Real Estate of seminarian units and judicial and Legal supports from them;
8.    Learning to staff with coordination related to deputies based on needs assessment;
9.    Designing and planning for ordering Construction affairs, repair and completing and equipment of seminarian units and proper supervision processes of Its implementation;
10.    Cooperation with office of planning and supervision nn the field of Preparation and adjustment of program and annual budget and the allocation of credit and supervision of financial performance and plans;
11.    Procurement of equipment and facilities of required in the field of headquarter and units seminarian based on needs and priorities through Financial and administrative units, provincial and central management;
12.    Ordering of services and supporting of schools and centers in the field of supply and distribution of textbooks for seminarians;
13.    Designing and establishment of financial supervision and evaluation system, service and support and supervision on Its good performance by management of provincial schools and centers;
14.    Creation the correct and reasonable relationship with management of provincial and d school and assignment executive Affairs to them (In the framework and designated duties for financial-administrative units, provincial managements, centers and schools) with coordination of vice presidency of school and centers;
15.    Appropriation and distribution of credits based on approved programs through the provincial management, schools and centers with coordination of vice-presidency  centers and schools;
16.    Coordination in preparation and adjust the plan and the annual budget and providing to seminary management;

امور پیش رو
1.    توسعه و گسترش مدارس در مناطق مورد نیاز و دارای اولویت؛
2.    توسعه اماکن ورزشی و فرهنگی در مدارس علمیه؛
3.    برنامه ریزی جهت استقلال مالی مدارس از طریق تأمین منابع پایدار و مردمی؛
4.    تقویت معماری اسلامی – ایرانی در ساخت و ساز حوزه های علمیه؛
5.    مستند سازی حقوق ملکی واحدهای حوزوی؛
6.    تأمین زمین آموزشی حوزوی در طرح توسعه شهرها؛
7.    تهیه  و تکمیل شبکه یکپارچه سازی فعالیت های مالی واحدهای حوزی ؛
8.    ارتقاء بهره وری و بهینه سازی هزینه منابع مالی؛
9.    ارتقاء همکاری و تعامل با سازمان ها، دستگاه های فرهنگی و همسو؛

الشؤون المقبلة
1.    التطوير وتوسيع المدارس في المناطق المحتاجة و مع الاولویة؛
2.    تطوير الرياضة والثقافة في الحوزات العلمیة؛
3.    التخطيط للاستقلال المالي للمدارس من خلال إعداد الموارد المستدامة والشعبية؛
4.    تعزيز العمارة الإسلامية الایرانیة في بناء الحوزات العلمیة؛
5.    وضع وثيقة قانون الملكية للوحدات الحوزویة؛
6.    إعداد الأرض للتدريب الحوزوی في مشروع تنمية المدن؛
7.    إعداد و تنفيذ شبكة التکامل للأنشطة المالية في الوحدات الحوزویة؛
8.    تعزيز الكفاءة وتعظيم الاستفادة من تكلفة الموارد المالية؛
9.    تعزيز التعاون والتفاعل مع المنظمات والأجهزة الثقافية في اتجاه واحد؛
Ahead affairs;
1.    Development and expansion of schools in needy areas and with priority;
2.    Development of sport and culture in seminaries;
3.    Planning for financial independence of schools through preparation of sustainable resource and popular;
4.    Strengthening of Islamic- persian architecture in the construction of seminaries;
5.    Setting the law document of property of seminarian units;
6.    Preparation of seminarian training ground in the Project of the development of cities;
7.    Preparation and completing the integrating network of financial activities in seminarian units;
8.    Promotion of efficiency and optimization of financial resources cost;
9.    Promoting cooperation and interaction with organizations, cultural apparatus and in one direction;


دفتر فناوری اطلاعات
مقدمه
دفتر فناوری اطلاعات، به عنوان مرکزی پیشتیبان، محرک و توانمندساز، در خدمت حوزه های علمیه خواهران است. توسعه کاربری فناوری اطلاعات و مکانیزه کردن فرایندها و فعالیت های مرکز، مناطق و مدارس علمیه خواهران و برنامه ریزی جهت تجهیز علمی اساتید، طلاب، دانش آموختگان و کارگزاران، به فناوری روز در مدارس علمیه خواهران سراسر کشور از اهم وظایف این دفتر است.

مكتب تقنية المعلومات
المقدمة
مكتب تقنية المعلومات كمركز مؤيد، و حافز في خدمة الحوزات العلمیة للاخوات. تطوير الكفاءة من تقنية المعلومات للعمليات الميكانيكية ونشاطات المركز والمناطق والمدارس للاخوات والتخطيط للمعدات العلمية للأساتذة الجامعيين والحوزویین والخريجين والموظفين، إلى التكنولوجيا يومنا هذا في الحوزات العلمیة الدينية للأخوات في جميع أنحاء البلاد هو أهم المهام لهذا المنصب.
Office of Information Technology
Introduction
Office of Information Technology as a center is supporter, Incentive  in service of seminaries of sisters. Development of the efficiency from information Technology to mechanized the processes and  the  activities of the center, areas and seminaries for Sisters and planning for scientific equipment for professors, seminarians, graduates and staffs, to the present day technology in seminaries for Sisters throughout the country is the most important tasks of this office.

اهم وظایف
1.    مکانیزه کردن فرایند ها و فعالیت های مرکز با بهره مندی از تکنولوژی و علوم روز دراستاندارد به بهینه سازی  فرایندکاری واحدهای تربیتی؛
2.    ارتقای سطح بهره وری اساتید، کارشناسان آموزشی و طلاب بر پایه پیشرفتها و تکنیک های علمی بر مبنای فناوری اطلاعات؛
3.    یکپارچه سازی بانک های اطلاعاتی بخشهای مختلف مرکز؛
4.    پژوهش و بومی سازی ابزارهای فناوری اطلاعات در راستای اهداف مرکز؛
5.    ایجاد بستر ارتباطی امن بین مرکز، مدارس و مخاطبین؛
6.    ایجاد و ارتقای بستر لازم نرم افزاری و سخت افزاری جهت استقرار سیستمهای مبتنی بر آموزش های مجازی؛
7.    ایجاد زیرساخت های مناسب جهت انجام امور اداری و مدیریتی به صورت الکترونیکی؛

اهم الواجبات
1.    الميكنة العملية وأنشطة المركز مع التمتع التكنولوجيا وتحديث العلوم في مستوى التحسين العملی للوحدات التعليمية؛
2.    تعزيز مستويات الإنتاجية من المعلمين وخبراء التعليم والطلاب وذلك بسبب التقدم العلمي والتقنيات القائمة على تكنولوجيا المعلومات؛
3.    تكامل قواعد البيانات من أجزاء مختلفة من المركز؛
4.    البحوث وإضفاء الطابع المحلي على تقنية المعلومات الصكوك تماشيا مع أهداف المركز؛
5.    خلق الفضاء الآمن الاتصالي بين المركز والمدارس والمشاهدين؛
6.    الإنشاء و التعزيز من الفضاء اللازم للبرمجيات والأجهزة لإنشاء الأنظمة القائمة على التدريب الظاهري؛
7.    إنشاء البنية الأساسية المناسبة للشؤون الإدارية وإدارة الأداء على النحو الإلكترونية؛
The most important duties
1.    Mechanization of process and activities of the center with the enjoyment of technology and update sciences in the standard to optimize the process of educational units;
2.    Promotion of productivity levels of teachers, educational experts and students based on advances and scientific techniques based on information Technology;
3.    Integration of Data Bases of different parts of the center;
4.    Research and localizing of instruments information Technology in line with objectives of the Centre;
5.    Creation the safe communicative space between the Center, schools and audiences;
6.    Creation and promoting of necessary space for software and hardware for establishment of systems based on virtual training;
7.    Creation suitable infrastructure for performance administrative affairs and management as electronic;


اهم فعالیت ها
1.    ایجاد شبکه یکپارچه اختصاصی مرکز و مدارس علمیه خواهران؛ ژ
2.    تحلیل، طراحی، پیاده سازی و استقرار سامانه پرتال جامع اطلاع رسانی؛
3.    تحلیل، طراحی، پیاده سازی و استقرار نرم افزارهای مربوط به فرایندهای آموزشی علمی پژوهشی فرهنگی و اداری مانند: سامانه جامع آموزش – آموزش مجازی – پذیرش و گزینش – دانش آموختگان – فراخوان ها و جشنواره ها – پایان نامه ها – ارزیابی مدارس – حج
4.    استقرار سامانه های:
-    جامع آمار و اطلاعات ((MIS
-    مکاتبات اداری
-    حسابداری مالی و کنترل اعتبارات
-    پست الکترونیکی
5.    تحلیل، طراحی و پیاده سازی سامانه وبلاک واحدهای حوزوی و طلاب (کوثر بلاک) ؛
6.    مشارکت در تولید نرم افزارهای آموزشی ICDL
7.    ارائه خدمات تولید محتوا و استقرار و عملیات سازی سامانه آموزش مجازی به مراکز همسو؛
8.    تجمیع  خدمات الکترونیک در قالب پرتال وصال؛
9.    اتصال سامانه های مختلف مرکز به سامانه ارسال و دریافت پیام کوتاه ؛
10.    راه اندازی نرم افزار متمرکز  مانیتورینگ و پشتیبانی (Helpdesk)
11.    طراحی و تولید نرم افزار ماخذشناسی حضرت خدیجه (سلام الله علیها) – شیدای امین؛
اهم الانشطة
1.    خلق الشبكة المتكاملة المتخصصة للمركز و الحوزات العلمیة من الأخوات؛
2.    التحليل والتصميم والتنفيذ وإنشاء نظام البوابة الشاملة للمعلومات؛
3.    التحليل والتصميم والتنفيذ وإنشاء البرامج المتعلقة بالعمليات العلمية والتعليمية والثقافية والإدارية مثل: النظام الشامل للتعليم - التعليم الافتراضي - القبول والاختيار - الخريجين - الدعوة والمهرجانات - الأطروحات - تقييم المدارس - الحج؛
4.    إنشاء الأنظمة:
  - الشامل للإحصاءات والمعلومات (MIS)؛
  - المراسلات الرسميةٰ؛
  - المحاسبة المالية والائتمان السيطرة؛
  - البريد الإلكتروني
5.    التحليل والتصميم وتنفيذ نظام المدونة للوحدات الحوزویة والطلاب (كوثر بلوق)؛
6.    المشاركة في إنتاج البرمجيات التعليمية ICDL؛
7.      عرض خدمة إنتاج المحتوى والإنشاء وتشغيل نظام التعليم الافتراضي للمراكز مع اتجاه واحد؛
8.    تجميع الخدمات الإلكترونية في بوابة الوصال؛
9.    الاتصال من الأنظمة المختلفة من المركز إلى نظام الإرسال واستقبال الرسائل القصيرة؛
10.    إطلاق البرنامج المركزية للرصد والدعم (الدعم الفني)
11.    التصميم وإنتاج البرمجيات من مراجع حضرة خديجة - شیدای أمين ؛
The most important activity;
1.    Creation the proprietary integrated network of center and seminary of sisters;
2.    Analysis, design, implementation and the establishment of comprehensive portal system of information;
3.    Analysis, design, implementation and the establishment of softwares related to processes of scientific, educational, cultural and administrative such as: comprehensive system of education - virtual education - admission and selection - graduates - calls and festivals - theses - evaluation of schools - Hajj;
4.    The establishment of Systems:
 - Comprehensive of statistics and information (MIS)
 - Official Correspondence
 - Financial accounting and credit control
 - E-mail
5.    Analysis, designing and implementation of Blog System of seminarian units and students (Kosar blog);
6.    Participation in the production of educational software ICDL;
7.    Presentation of production service  of content and establishment and operationalization of virtual learning system to the centers with one direction ;
8.    Aggregation of electronic services in Vesal Portal;
9.    Connection of different systems of the center of the send and receive SMS system;
10.    Launching of centralized software of Monitoring and Support (Helpdesk);
11.    Designing and production software of bibliography of Hazrat Khadija -  Amin Sheyda;

سامانه ها
1.    سامانه مکاتبات
-    مکانیزه سازی کلیه مکاتبات اداری و حذف کاغذ از کلیه نیازهای مکاتباتی و تعاملات مرکز و مدارس؛
2.    سامانه آمار و اطلاعات
-    جمع آوری اطلاعات از سطوح مختلف مرکز و  مدارس و پشتیبانی از تصمیم سازی مدیران و تجمیع اطلاعات و آمار از پایگاه اطلاعاتی سیستم های مکانیزه؛
3.    سامانه مدیریت امور آموزشی
-    مدیریت فرآیند های مختلف آموزشی کلیه مدارسی علمیه خواهران از جمله تقویم تحصیلی، انتخاب واحد، مرخصی، مهمانی، فارغ التحصیلی و ... ؛
4.    سامانه مالی مرکز
-    مدیریت و پشتیبانی از انواع امور مالی، حسابداری و بودجه مرکز؛
5.    سامانه مالی مدارس
-    مدیریت و پشتیبانی از انواع امور مالی ، حسابداری و بودجه  مدارس؛
6.    سامانه پذیرش
-    مکانیزاسیون فرایند پذیرش و سنجش  داوطلبین ورود به مدارس علمیه خواهران (ثبت نام، آزمون، مصاحبه، تصحیح سؤالات ...)؛
7.    سامانه آموزش مجازی
-    سامانه مدیریت ارائه دروس ((LMS، دروس، تکالیف و دانشجویان، کلاس آنلاین و انجمن های مجازی؛
8.    سامانه وبلاگ
-    سامانه ارائه وبلاگ به طلاب و مدارس علمیه خواهران با امکانات مدیریتی و پشتیبانی؛
9.    پورتال وصال
-    تجمیع خدمات سامانه های مستقل نرم افزاری، یکپارچه سازی ورود سامانه های نرم افزاری  ((on single sign؛
-    ایجاد خدمات جدید با استفده از ترکیب خدمات مستقل هر یک از سامانه های نرم افزاری، امکان دریافت گزارش های ترکبیی بین سامانه ها، کاهش هزینه، زمان و سربار عملیات فنی، متمرکز شدن سرویس ها و مفاهیم مشترک مانند: مدیریت کاربران و سطوح دسترسی، پیام رسانی، همگام سازی، امنیت ورود و تبادل اطلاعات و ... ؛
10.    سامانه پشتیبانی آنلاین
-    سامانه متمرکز پشتیبانی از نیازها و درخواست های کاربران شبکه و سامانه های نرم افزاری مرکز؛
11.    پست الکترونیکی
-    سرویس پست الکترونیکی کاملا بومی برای کاربران مرکز؛
12.    سامانه مکانیزه سازی پایان نامه ها
-    مکانیزاسیون کل فرایند یک پایان نامه از انتخاب موضوع و استاد تا دفاع با رعایت آئین نامه تدوین پایان نامه توسط سیستم؛ٰ
13.    سامانه طلبه
-    انجام فرآیندهای آموزشی توسط طلبه بدون نیاز به حضور در مدرسه مانند: مشاهده برنامه کلاسی، مشاهده برنامه امتحانی، امکان انتخاب واحد، مشاهده کارنامه، امکان اعتراض به نمره؛
14.    سامانه اساتید
-    ثبت اطلاعات شخصی و سوابق مختلف علمی، تدریس، فرهنگی، پژوهشی، اجرایی و ...، ارزیابی اتوماتیک اساتید جهت ثبت مجوز تدریس برای هر درس با توجه به فرم ها و سوابق مختلف استاد، صدور مجوز برای تدریس هر استاد؛
15.    سامانه المپیادهای علمی
-    مکانیزاسیون فرایند سه مرحله ای برگزاری المپیاد علمی (مدرسه ای، منطقه ای و کشوری)؛
16.    سامانه ارزیابی مدارس
-    مکانیزاسیون فرآیند ارزیابی های مختلف مانند: ارزیابی مدارس با امکان تعریف دوره ها، فرم ها و گزارشات به صورت پویا؛
17.    سامانه اطلاعات کتاب شناختی
-    سامانه اطلاعات کتابشناختی کتب موجود در کتابخانه های مدارس علمیه خواهران منطبق با استاندارهای اطلاعات کتابشناختی؛
18.    سامانه فراخوان های پژوهشی
-    مکانیزاسیون کل فرآیند برگزاری یک جشنواره از ثبت نام تا ارزیابی و اعلام نتایج با امکان پویایی در تعریف شرایط ثبت نام در فراخوان های مختلف و مراحل مختلف ارزیابی و تلفیق نظارت آماری، اتوماتیک و انسانی؛
19.    سامانه دانش آموختگان
-    سامانه ثبت و گزارش گیری مشخصات فردی تحصیلی و علمی، توانمندی های تبلیغی و مهارتی فارغ التحصیل مدارس علمیه؛
20.    نزم افزار مأخذشناسی حضرت خدیجه (س)
-    اولین نرم افزار جامع مأخذشناسی زندگی حضرت خدیجه (س) با گردآوری و فیش برداری مطالب کتب تاریخی از قرن دوم هجری تا عصر حاضر شامل 286 عنوان کتاب، نقد و بررسی آثار مورخان و نویسندگان مشهور و شناسنامه منابع مورد استفاده به همراه 6000 تصویر از متن منابع نرم افزار؛
21.    شبکه یکپارچه مراکز آموزشی علمیه سراسر کشور
-    ایجاد بستر ارتباطی پرسرعت و مطمئن بین 330 مرکز آموزشی حوزوی و مدیریت های استانی و مرکز با بکارگیری آخرین تکنولوژی رمزنگاری و افزونگی جهت ایجاد ارتباط خصوصی و ایمن بین نقاط؛
22.    سیستم ویدئو کنفرانس
-    سیستم برگزاری جلسات چندین جانبه از راه؛
23.    سیستم تلفن مبتنی بر شبکه سراسری مرکز
-    امکان انتقال صوت و تصویر بین مراکز آموزشی و اداری حوزوی با استفاده از شبکه یکپارچه حوزه با هدف کاهش محسوس هزینه های مخابراتی شهری و بین شهری مراکز و آموزشی و اداری حوزوی؛
24.    پورتال مرکز
-    پرتال متمرکز و جامع اطلاع رسانی مرکز با امکان ارائه مدیریت سایت و زیر سایت به صورت نامحدود با آدرس های مستقل برای مدیریت های استانی و مدارس علمیه خواهران؛
الأنظمة
1.     نظام المراسلات
- ميكنة جميع المراسلات الرسمية وإزالة الورق من جميع احتياجات المراسلات والتفاعلات بین المراكز والمدارس؛
2.    نظام الإحصاءات العامة والمعلومات
- تجمع المعلومات من المستويات المختلفة من المركز والمدرسة ودعم اتخاذ القرار من المديرين وتجميع المعلومات والإحصاءات من قاعدة البيانات من الأنظمة الآلية؛
3.    نظام إدارة الشؤون التعليمية
- إدارة عملية شؤون التعليمية في جميع الإكليريكي من الأخوات بما في ذلك تقويم التربوي، واختيار وحدات، والإجازات، والضيوف، والتخرج ... ؛
4.    النظام المالي للمركز
الادارة والدعم من المجموعة المتنوعة من المالية والمحاسبة والميزانيات للمركز؛
5.    النظام المالي للمدارس
الادارة والدعم من المجموعة المتنوعة من المالية والمحاسبة والميزانيات للمركز؛
6.    نظام القبول والتسجيل
- ميكنة عملية القبول وتقييم المتطوعين من الدخول إلى الحوزات العلمیة من الأخوات (التسجيل، والاختبار و المقابلة وتصحيح السؤال ...)؛
7.    نظام التعليم الافتراضي
- نظام إدارة تقديم دورات ((LMS، والدروس، والواجبات المنزلية، والطلاب، والدروس على الانترنت والمجتمعات الافتراضية؛
8.    نظام مدونة الويب
- نظام تقديم مدونة الويب لالطالبات  والحوزات العلمیة للأخوات مع التسهيلات الإدارية والدعم؛
9. بوابة "الوصال"
- خدمات تجميع البرامج المستقلة، التكامل الأنظمة من أنظمة البرمجيات دخول (على علامة واحدة)؛
- إنشاء الخدمات الجديدة عن طريق الاستخدام المزيج من الخدمات المستقلة في كل نظام البرمجيات، و امکان القاء التقارير المجتمعة بين الانظمة، و خفض التكاليف والوقت والعمليات الفنية، والخدمات المركزة والمفاهيم الشائعة مثل: إدارة وصول المستخدمين و مستویات الوصول، وارسال الرسائل، والتزامن، الأمن فی الدخول وتبادل المعلومات و... ؛
10. نظام الدعم عبر الإنترنت  
- النظام المتمرکز لدعم الاحتياجات ومتطلبات مستخدمي الشبكة ونظام البرمجيات لمركز؛
11. البريد الإلكتروني
- خدمة البريد الإلكتروني هي أصلية تماما لاعضاء المركز؛
12. نظام الميكنة فی الأطروحة
- مكننة العملية برمتها في الأطروحة من اختيار الموضوع والمعلم حتى الدفاع فيما يتعلق أنظمة التدوين من الأطروحة من قبل النظام؛
13. نظام الطالب
- أداء العمليات التعليمية من قبل الطلاب هناك لیس بحاجة للحضور في المدرسة مثل: المراقبة للبرامج الدراسیة، عرض برنامج الفحص، واختيار الوحدات، عرض بطاقة التقرير، إمكانية اعتراض على الصف؛
14. نظام الأساتذة
- تسجيل المعلومات الشخصية في الخلفيات العلمية المختلفة، والتدريس والثقافية والبحثية والتنفيذية والتقييم التلقائي للأساتذة لتسجيل رخصة التدريس لكل درس وفقا للنماذج وتاريخ الأستاذ، والترخيص لتدريس لكل معلم؛
15. نظام الأولمبياد العلمي
- الميكنة في العملية من ثلاث مراحل لعقد الأولمبياد العلمي (مدرسة، الإقليمية والقطرية)؛
16. نظام لتقييم المدرسة
- الميكنة في العملية التقييم المختلفة مثل: تقييم المدرسة مع إمكانية تعريف الفترة، النماذج والتقارير بشكل حيوي؛
17. نظام المعلومات الببليوغرافية
- نظام المعلومات الببليوغرافية من الكتب في مكتبات الحوزات العلمیة للأخوات يتوافق مع معايير المعلومات الببليوجرافية؛
18. نظام الدعوة للبحوث
- الميكنة في عملية عقد المهرجان من التسجیل حتى التقييم وإعلان النتائج مع إمكانية ديناميكية في تعريف الشروط المختلفة للتسجيل في الدعوة والمراحل المختلفة من التقييم والتكامل الإشراف الإحصائية آلية والإنسانية؛
 .19 نظام الخريجين
- نظام التسجيل والإبلاغ عن المعلومات الشخصية من التعليم والعلم، وقدرات الترويجي ومهارة خريج المعاهد الدينية؛
20. برامج من مراجع حضرة خديجة
  - أول برنامج شامل للمراجع لحياة حضرة خديجة عن طريق تجميع وتدوين الملاحظات من إدخالات من كتب التاريخ من القرن الثاني الهجري. وحتى يومنا هذا يحتوي على 286 عنوانا، واستعراض ومسح اآثار المؤرخين والكتاب الشهير وتحديد الكتب الموارد استخدامها جنبا إلى جنب مع 6000 صورة من نص مصادر البرمجيات؛
21. الشبكة المتكاملة من مراكز التدريب الحوزوی في جميع أنحاء البلاد
  - إنشاء الموقف المناسب السريع والموثوق به بين 330 مركز التدريب الحوزوی وإدارة المقاطعات ومركز استخدام أحدث التقنيات من التشفير والتكرار لخلق بلاغ خاصة وآمنة بين المواقع؛
22. نظام الفيديو كونفرنس
- نظام عقد عدة اجتماعات متعددة الأطراف من بعيد
23. نظام الهاتف المستندة على الشبكة العالمية للمركز
  - إمكانية نقل الصوت والصورة بين مراكز التدريب الحوزوی مع استخدام الشبكة المتكاملة من الحوزة العلمیة من قبل الهدف من انخفاض ملحوظ الاتصالات البلدية وبين البلديات من المراكز والمعاهد الادارية والتعليمية الحوزویة؛
24. البوابة المرکزیة
البوابة المترکزة والإبلاغ الشامل للمركز مع القدرة على توفير إدارة الموقع والمواقع الفرعية غیرمحددة حسب العنوان المستقلة لإدارة المقاطعات والحوزات العلمیة للاخوات؛

The systems
1.    Correspondence System
- mechanizing of all official correspondence and remove the paper from all correspondence needs and interactions of centers and schools;
2.    System of Statistics and Information
- Gathers information from various levels of the center and School and support decision-making of  managers and aggregated of information and statistics from the database of mechanized systems;
3.    System of educational affairs management
- Management of the process of educational affairs in all seminaries of Sisters including educational calendar,  selection of units, vacation, guests, graduation and ... ;
4.    Financial System of  the center
- Management and supports from variety of finance, accountancy and budgets of the center;
5.    Financial System of  the center
- Management and supports from variety of finance, accountancy and budgets of the center;
6.    Admission System
- mechanization of admissions process and assessment of volunteers of entering to seminary of Sisters (Registration, Test. Interview and correction of Question ...);
7.    Virtual learning system
- Management system of submission of courses ((LMS, lessons, homework, and students, online classes and virtual communities;
8.    Weblog System
- System of offering the weblog to seminarians and seminaries for Sisters with managerial facilities and support;
9. Vesal Portal
- Aggregation services of software independent Systems Integration of entry software systems (on single sign);
- Creating new services by use of the combination of independent service in each software system, receive combined reports between systems, reduce the cost, time and technical operations; Focused services, common concepts such as: users management and access levels, messaging, synchronize, entry security and exchange of information and ... ;
10. Online Support System
 - A concentrated system to support the needs and demands of network users and software system of center;
11. E-mail
- E-mail service is completely native to the Center Members;
12. Mechanized system of thesis
 - Mechanization of the whole process of a thesis from the choosing the subject and teacher until the defense with respect to regulations of Codification of thesis by the system;
13. Student system
 - Performance of educational processes by students no need to attend at the school such as: Observation of class program, view the examination Program, choice of units, Viewing report card, possibility of objection to the grade;
14. Professors system
- Registration of personal information in different scientific backgrounds, teaching, cultural, research, executive and automatic evaluation of professors to register a teaching license for each lesson according to the forms and professor's history, licensing to teach for each teacher;
15. Scientific Olympiads system
- mechanization of process of three-stage of holding Scientific Olympiad (School,  Regional and country);
16. System for School evaluation
 - mechanization of process of various evaluation such as:  evaluation of school with possibility of definition of period, forms and reports dynamically;
17. Bibliographic information system
- Bibliographic information system of books in seminaries libraries for Sisters comply with the standards of bibliographic information;
18. System of Call for Research
 - mechanization of process of holding a festival from sign up until evaluation and announce from the results with the Possibility of dynamics in the definition of conditions of Registration in the different recall and the various stages of evaluation and integration of statistical supervision, automatic and humanitarian;

19. Graduates system
- Registration system and reporting of personal information of education and science, capabilities promo and skill of graduate of seminaries;
20. Software of bibliography of Hazrat Khadija
 - The first comprehensive software of bibliography of life of Hazrat Khadija by compiling and  taking notes of entries of history books of second century AH until the present contains 286 titles, review and  survey works of historians and famous writers and  Identification of books of resources used along with 6000 Image from text of Sources of software;
21. Integrated network of seminarian training centers throughout the country
 - Creation of fast and reliable appropriate position between 330 seminaries Training Center and provincial management and center by using latest technology of the encryption and  the redundancy for creation a private communication and safe between locations;
22. The video conferencing system
- System of holding several multilateral meetings from far
23. System of telephone-based on global network for center
 - Possibility transmission of sound and image between training centers and seminaries office by using an integrated network of seminary by the aim of discernable decline of Telecommunications costs Municipal and inter-municipal of centers and  administrative and teaching  seminaries;
24. Central Portal
- Centralized Portal and informing comprehensive of center with the ability to provide site management and sub-sites indefinitely by Independent address for provincial management and seminaries of sisters;

مرکز تحقیقات زن و خانواده
مقدمه
مرکز تحقیقات زن و خانواده، با هدف تبیین دیدگاه نظام مند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق و پژوهش ها و کارشناسی های دینی و پاسخ گویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی با ساختار سازمانی مدیریت مرکز، مدیریت اداری مالی، معاونت پژوهش، معاونت ترویج همکاری های علمی، گروه های پژوهشی و اداره‌ی برنامه ریزی و ارزیابی در سال 1377 تأسیس شده است.
مركز البحوث للنساء والعائلات
مقدمة
مركز البحوث للنساء والعائلات، بهدف شرح وجهة النظر لمنهجية الدين حول قضايا المرأة والأسرة، وتعميق البحوث والخبراء الدينيين والاستجابة لاحتياجات النظرية والدفاع عن الحدود المذهبية مع الهيكل التنظيمي لإدارة المركز، والإدارة الاداریة‌ والمالية، نائب المدير للأبحاث، نائب ترویج التعاون العلمي، مجموعات البحث وادارة التخطيط والتقييم أنشأ في السنة 1377.
 Research Center for Women and Families
Introduction
Research Center for Women and Families, with the aim of explanation the systematic view of religion about  women and family issues, deepening and research religious experts and responding to the theoretical needs and defense of doctrinal boundaries with organizational structure to manage the center, Financial and administration, vice Chancellor for Research, deputy of promote of scientific cooperation, research groups and handling the planning and evaluation Is established in 1377.

اهم وظایف
1.    پاسخگویی به مسائل و شبهات در عرصه ی مسائل زنان و خانواده؛
2.    پرورش پژوهشگران و کارشناسان حوزه‌ی مطالعات اسلامی زن و خانواده و ارائه خدمات پژوهشی به پژوهشگران این عرصه؛
3.    برگزاری انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی مرتبط با امور زنان و خانواده؛
4.    نشست های علمی و ارائه آموزش ترویجی به حوزویان و دانشگاهیان؛
5.    اطلاع رسانی به مراکز علمی، مسئولان و مراکز تصمیم ساز، حمایت علمی و مشاوره به مراکز ذی ربط در داخل و خارج کشور؛
 
اهم الواجبات
1.    و ردا على القضايا والمسائل في مجال قضايا المرأة والأسرة؛
2.    تدريب الباحثين والخبراء الحوزویین فی الدراسات الإسلامية للنساء والعائلات وتوفير الخدمات البحثية للباحثين في هذا المجال؛
3.    عقد من أداء البحوث الأساسية والوظيفية ذات الصلة بالمرأة وشؤون الأسرة؛
4.    الاجتماع العلمي و توفير التعلیم الترویجی للحوزویین و الجامعیین
5.    إبلاغ المراكز العلمية ومراكز المسؤولين وصناع القرار، وتقديم الدعم والمشورة العلمية إلى مراكز ذات الصلة داخل وخارج البلاد؛

The most important duties
1.    Responding to issues and questions in the field of women's and family issues;
2.    Training of researchers and Seminarian experts of Islamic studies of women and families and providing of research services to researchers in this field;
3.    Holding of performance of basic research and functional related to Women and Family Affairs;
4.    Scientific Meeting and providing of promotional education for seminarian and academics;
5.    Informing scientific centers, officials centers and decision maker, scientific support and counseling to centers relevant inside and outside the country;

اهم فعالیت ها
1.    تدوین متون علمی و پژوهشی در قالب کتاب و مقاله؛
2.    انتشار بیانیه سالانه و انتشار  نشریه تخصصی حوراء؛
3.    برگزاری هم اندیشی ها، نشست ها و همایش علمی و برگزاری کرسی های نقد و آزاد اندیشی؛
4.    ایجاد بانک جامع اطلاعات مشتمل بر متن مقالات علمی پژوهشی، علمی ترویجی و مصاحبه های علمی و شناسه کتب علمی در مباحث زن و خانواده؛
5.    راه اندازی گروه های پژوهشی؛ فقه و حقوق – مبانی نظری – مطالعات اجتماعی – تربیت و روانشناسی؛
6.    تأسیس کتابخانه تخصصی زن و خانواده؛
7.    اعزام کارشناس به همایش ها، نشست ها و دانشگاه های داخل و خارج از کشور؛
8.    برگزاری دروه های کارورزی و دوره های آموزشی – ترویجی؛
9.    راه اندازی سایت مرکز، بارگذاری کتابشناسی زنان و تولید اخبار در حوزه زن و خانواده؛

اهم الانشطة
1.    تدوين النصوص العلمية والبحثية في شكل الكتب والمقالات؛
2.    نشر البيان السنوي ونشر المنشورات المتخصصة   الحوراء؛
3.    عقد الندوات والاجتماعات والمؤتمرات العلمية وعقد المقاعد ومقاعد نقد المنفتح؛
4.    إنشاء بنك المعلومات الشاملة یشتمل نصوص المقالة العلمیة و البحوثیة، العلمية والترويجية و المقابلات العلمية تحديد الكتب العلمية في قضايا المرأة والأسرة؛
5.    إطلاق المجموعات البحثية؛ الفقه والقانون - النظرية - الدراسات الاجتماعية للتربية وعلم النفس؛
6.    إنشاء المكتبات المتخصصة للنساء والأسرة؛
7.    إيفاد الخبير في المؤتمرات والاجتماعات والجامعات داخل البلاد وخارجها؛
8.    عقد دورات التدريب والدورات التدريبية - تعزيز؛
9.    إطلاق موقع المركز، تحميل ثبت المراجع للمرأة والأخبار الإنتاج في مجال المرأة والأسرة؛
The most important activity
1.    Codification of scientific and research texts in the form of books and articles;
2.    Publication of annual statement and publishing specialized publications of Haora;
3.    Holding seminars, meeting and scientific conference and holding critique seats and seats open minded;
4.    Creation the bank of comprehensive information including scientific research article texts, promotional Scientific and scientific Interviews and identification scientific books On women and family issues;
5.    Launching of research groups; jurisprudence and law - Theoretical - social studies- Education and Psychology;
6.    Establishment of specialized libraries wife and family;
7.    Dispatch of expert to the conventions, meeting and universities inside and outside the country;
8.    Holding of courses of internships and training courses - promoting;
9.    Launching the site of the center, upload bibliography of women and production news in the field of women and family;


امور پیش رو
1.    رصد و تحلیل مستمر نیازها و مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه ی هدف؛
2.    تولید و بازتولید دانش و مفاهیم معطوف به اعتلای جایگاه زن و خانواده در ابعاد گوناگون؛
3.    ساماندهی فعالیت های فرهنگی و ترویجی زن و خانواده؛
4.    تربیت و توانمندسازی منابع انسانی از طریق مشارکت هم افزا با جامعه هدف.


الشؤون المقبلة
1.    طلب المراجعة وتحليل الدقيق المستمر والقضايا الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمع المستهدف؛
2.    تركز الإنتاج وإعادة إنتاج المعرفة والمفاهيم على تعزيز مكانة المرأة والأسرة في الأبعاد المختلفة؛
3.    ترتيب الأنشطة الثقافية والمرأة والأسرة الترويجية؛
4.    التمارين وتمكين الموارد البشرية من خلال الشراكة من التآزر في المجتمع المستهدف.
Ahead affairs
1.    Careful review and analysis of require continuous and cultural issues, political, economic and social in the target society;
2.    Production and reproduction of knowledge and concepts focused on promotion of status of women and the family in various dimensions;
3.    Ordering of cultural activities and promotional women and family;
4.    Education and empowerment of human resources through partnership of synergetic with the target society.